සූරා යූනුස්(10) ආයත් 1-109 දක්වා. අල් කුර්ආනය

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: සූරා යූනුස්(10) ආයත් 1-109 දක්වා. අල් කුර්ආනය
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: සූරා යූනුස් (ජෝනාස් නොහොත් යූනුස් නබි තුමා)
මක්කාවෙහි දී පහළ වූවකි. ආයාත් 109 කි
එකතු කළ දිනය: 2017-01-16
Short Link: http://IslamHouse.com/2818561
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සූරා යූනුස්(10) ආයත් 1-109 දක්වා. අල් කුර්ආනය
857.3 KB
Open: සූරා යූනුස්(10) ආයත් 1-109 දක්වා. අල් කුර්ආනය.pdf
2.
සූරා යූනුස්(10) ආයත් 1-109 දක්වා. අල් කුර්ආනය
3.8 MB
Open: සූරා යූනුස්(10) ආයත් 1-109 දක්වා. අල් කුර්ආනය.doc
Go to the Top