Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Yaseen Al-Dausary

Thiên kinh Qur’an Giới thiệu chung
Chủ đề: Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Yaseen Al-Dausary
Người xướng đọc: Yasir bin Roshid Al-Dawsary
Giới thiệu sơ lược: Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Yaseen Al-Dausary có giọng đọc điêu luyện, chính xác đúng cú pháp và được phổ âm với âm thanh Mp3 128 Kbps chất lượng cao được ghi âm từ buỗi lễ Taroweeh.
Thêm vào ngày: 2010-03-07
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/281015
Phụ lục trang ( 114 )
1.
Chương Fatihah
775.4 KB
: Chương Fatihah.mp3
2.
Chương Al-Baqoroh
85.4 MB
: Chương Al-Baqoroh.mp3
3.
Chương Ali I’mron
49.4 MB
: Chương Ali I’mron.mp3
4.
Chương Al-Nisa
54.8 MB
: Chương Al-Nisa.mp3
5.
Chương Al-Ma-i-dah
55.5 MB
: Chương Al-Ma-i-dah.mp3
6.
Chương Al-An-am
27.1 MB
: Chương Al-An-am.mp3
7.
Chương A’raf
69.3 MB
: Chương A’raf.mp3
8.
Chương Al-Anfal
21 MB
: Chương Al-Anfal.mp3
9.
Chương Al-Tâubah
49.9 MB
: Chương Al-Tâubah.mp3
10.
Chương Yunus
36.6 MB
: Chương Yunus.mp3
11.
Chương Hud
29.2 MB
: Chương Hud.mp3
12.
Chương Yusuf
29.5 MB
: Chương Yusuf.mp3
13.
Chương Al-Ro’d
14.6 MB
: Chương Al-Ro’d.mp3
14.
Chương Ibrohim
13.9 MB
: Chương Ibrohim.mp3
15.
Chương Al-Hijr
10 MB
: Chương Al-Hijr.mp3
16.
Chương Al-Nahl
26.1 MB
: Chương Al-Nahl.mp3
17.
Chương Al-Isro
25 MB
: Chương Al-Isro.mp3
18.
Chương Al-Kahf
30 MB
: Chương Al-Kahf.mp3
19.
Chương Mar-yam
12.5 MB
: Chương Mar-yam.mp3
20.
Chương To-ha
18.5 MB
: Chương To-ha.mp3
21.
Chương Al-Ambiyah
15.4 MB
: Chương Al-Ambiyah.mp3
22.
Chương Al-Haj
16.9 MB
: Chương Al-Haj.mp3
23.
Chương Al-Mụminin
15 MB
: Chương Al-Mụminin.mp3
24.
Chương Al-Nur
10 MB
: Chương Al-Nur.mp3
25.
Chương Al-Furqon
7.3 MB
: Chương Al-Furqon.mp3
26.
Chương Al-Shu-a-ro
14.9 MB
: Chương Al-Shu-a-ro.mp3
27.
Chương Al-Naml
17.5 MB
: Chương Al-Naml.mp3
28.
Chương Al-Qosos
17.5 MB
: Chương Al-Qosos.mp3
29.
Chương Al-Ankabut
12.4 MB
: Chương Al-Ankabut.mp3
30.
Chương Al-Rum
17.7 MB
: Chương Al-Rum.mp3
31.
Chương Luqman
9.1 MB
: Chương Luqman.mp3
32.
Chương Al-Sajadah
9.1 MB
: Chương Al-Sajadah.mp3
33.
Chương Al-Ahzaab
26.5 MB
: Chương Al-Ahzaab.mp3
34.
Chương Saba’
12.9 MB
: Chương Saba’.mp3
35.
Chương Fatir
11.6 MB
: Chương Fatir.mp3
36.
Chương Yasin
10.7 MB
: Chương Yasin.mp3
37.
Chương Al-Soffat
13.7 MB
: Chương Al-Soffat.mp3
38.
Chương Sod
9.9 MB
: Chương Sod.mp3
39.
Chương Al-Zumar
42.4 MB
: Chương Al-Zumar.mp3
40.
Chương Ghofir
15.2 MB
: Chương Ghofir.mp3
41.
Chương Fussilat
11.9 MB
: Chương Fussilat.mp3
42.
Chương Al-Shuro
10.7 MB
: Chương Al-Shuro.mp3
43.
Chương Al-Zukhruf
10.8 MB
: Chương Al-Zukhruf.mp3
44.
Chương Al-Dukhon
4.7 MB
: Chương Al-Dukhon.mp3
45.
Chương Al-Jasiyah
5.5 MB
: Chương Al-Jasiyah.mp3
46.
Chương Al-Ahqof
8.5 MB
: Chương Al-Ahqof.mp3
47.
Chương Muhammad
8.5 MB
: Chương Muhammad.mp3
48.
Chương Al-Fath
7.4 MB
: Chương Al-Fath.mp3
49.
Chương Al-Hujurot
5.1 MB
: Chương Al-Hujurot.mp3
50.
Chương Qof
8.8 MB
: Chương Qof.mp3
51.
Chương Al-Zariyat
5.1 MB
: Chương Al-Zariyat.mp3
52.
Chương Al-Tur
4.6 MB
: Chương Al-Tur.mp3
53.
Chương Al-Najm
4.2 MB
: Chương Al-Najm.mp3
54.
Chương Al-Qomar
4.8 MB
: Chương Al-Qomar.mp3
55.
Chương Ar-Rohman
8.2 MB
: Chương Ar-Rohman.mp3
56.
Chương Al-Waqi-ah
7.5 MB
: Chương Al-Waqi-ah.mp3
57.
Chương Al-Hadeed
9.6 MB
: Chương Al-Hadeed.mp3
58.
Chương Al-Mujadalah
5.6 MB
: Chương Al-Mujadalah.mp3
59.
Chương Al-Hashr
6.4 MB
: Chương Al-Hashr.mp3
60.
Chương Al-Mumtahinah
4.9 MB
: Chương Al-Mumtahinah.mp3
61.
Chương Al-Sof
3.1 MB
: Chương Al-Sof.mp3
62.
Chương Al-Ju-mu-ah
2.6 MB
: Chương Al-Ju-mu-ah.mp3
63.
Chương Al-Munafiqun
3.3 MB
: Chương Al-Munafiqun.mp3
64.
Chương Al-Ta-gho-bun
3.3 MB
: Chương Al-Ta-gho-bun.mp3
65.
Chương Al-Tolaaq
3.8 MB
: Chương Al-Tolaaq.mp3
66.
Chương Al-Tahreem
3.9 MB
: Chương Al-Tahreem.mp3
67.
Chương Al-Mulk
4.7 MB
: Chương Al-Mulk.mp3
68.
Chương Al-Qolam
4.9 MB
: Chương Al-Qolam.mp3
69.
Chương Al-Haaqqoh
5.7 MB
: Chương Al-Haaqqoh.mp3
70.
Chương Al-Ma-a’-rij
4.7 MB
: Chương Al-Ma-a’-rij.mp3
71.
Chương Nuh
3.4 MB
: Chương Nuh.mp3
72.
Chương Al-Jin
4 MB
: Chương Al-Jin.mp3
73.
Chương Al-Muzzammil
2.9 MB
: Chương Al-Muzzammil.mp3
74.
Chương Al-Muddassir
3.9 MB
: Chương Al-Muddassir.mp3
75.
Chương Al-Qiyamah
3.4 MB
: Chương Al-Qiyamah.mp3
76.
Chương Al-Insaan
5.6 MB
: Chương Al-Insaan.mp3
77.
Chương Al-Mur-sa-lat
3.1 MB
: Chương Al-Mur-sa-lat.mp3
78.
Chương Al-Naba’
2.6 MB
: Chương Al-Naba’.mp3
79.
Chương Al-Na-zi-at
2.5 MB
: Chương Al-Na-zi-at.mp3
80.
Chương Al-A-ba-sa
1.9 MB
: Chương Al-A-ba-sa.mp3
81.
Chương Al-Takweer
1.3 MB
: Chương Al-Takweer.mp3
82.
Chương Al-Infitor
1 MB
: Chương Al-Infitor.mp3
83.
Chương Al-Mutoffifeen
2.3 MB
: Chương Al-Mutoffifeen.mp3
84.
Chương Al-Inshiqoq
1.5 MB
: Chương Al-Inshiqoq.mp3
85.
Chương Al-Buruj
1.4 MB
: Chương Al-Buruj.mp3
86.
Chương Al-Toriq
931.7 KB
: Chương Al-Toriq.mp3
87.
Chương Al-A’la
963.1 KB
: Chương Al-A’la.mp3
88.
Chương Al-Gho-shi-yah
1.6 MB
: Chương Al-Gho-shi-yah.mp3
89.
Chương Al-Fajr
3.5 MB
: Chương Al-Fajr.mp3
90.
Chương Al-Balad
1.4 MB
: Chương Al-Balad.mp3
91.
Chương Al-Shams
994.1 KB
: Chương Al-Shams.mp3
92.
Chương Al-Lail
2.2 MB
: Chương Al-Lail.mp3
93.
Chương Al-Dhuha
650.5 KB
: Chương Al-Dhuha.mp3
94.
Chương Al-Sharh
400.7 KB
: Chương Al-Sharh.mp3
95.
Chương Al-Tin
556.6 KB
: Chương Al-Tin.mp3
96.
Chương Al-A-laq
1 MB
: Chương Al-A-laq.mp3
97.
Chương Al-Qodr
478.6 KB
: Chương Al-Qodr.mp3
98.
Chương Al-Bai-yi-nah
1.1 MB
: Chương Al-Bai-yi-nah.mp3
99.
Chương Al-Zalzalah
1.4 MB
: Chương Al-Zalzalah.mp3
100.
Chương Al-Adiyat
853.7 KB
: Chương Al-Adiyat.mp3
101.
Chương Al-Qo-ri-ah
2.4 MB
: Chương Al-Qo-ri-ah.mp3
102.
Chương Al-Takasur
1.3 MB
: Chương Al-Takasur.mp3
103.
Chương Al-Osr
259.9 KB
: Chương Al-Osr.mp3
104.
Chương Al-Humazah
1.3 MB
: Chương Al-Humazah.mp3
105.
Chương Al-Feel
384.8 KB
: Chương Al-Feel.mp3
106.
Chương Quraish
306.8 KB
: Chương Quraish.mp3
107.
Chương Al-Ma-un
400.7 KB
: Chương Al-Ma-un.mp3
108.
Chương Al-Kawsar
197.4 KB
: Chương Al-Kawsar.mp3
109.
Chương Al-Kafirun
478.6 KB
: Chương Al-Kafirun.mp3
110.
Chương Al-Nosr
306.8 KB
: Chương Al-Nosr.mp3
111.
Chương Al-Masad
400.7 KB
: Chương Al-Masad.mp3
112.
Chương Al-Ikhlos
259.9 KB
: Chương Al-Ikhlos.mp3
113.
Chương Al-Falaq
478.6 KB
: Chương Al-Falaq.mp3
114.
Chương Al-Naas
525.6 KB
: Chương Al-Naas.mp3
Go to the Top