සූරා අත් තව්බාහ් 1 සිට 129 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: සූරා අත් තව්බාහ් 1 සිට 129 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: අල් කුර්ආනය සූරා අත් තව්බාහ් සම්පූර්ණයෙන්
එකතු කළ දිනය: 2016-04-14
Short Link: http://IslamHouse.com/2801879
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සූරා අත් තව්බාහ් 1 සිට 129 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය
1.1 MB
Open: සූරා අත් තව්බාහ් 1 සිට 129 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය.pdf
2.
සූරා අත් තව්බාහ් 1 සිට 129 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය
4 MB
Open: සූරා අත් තව්බාහ් 1 සිට 129 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය.doc
Go to the Top