සූරා අල් අන්ෆාල්-8 ආයත් 1-75 දක්වා. අල් කුර්ආනය

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: සූරා අල් අන්ෆාල්-8 ආයත් 1-75 දක්වා. අල් කුර්ආනය
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: 08 සූරත් අල් අන්ෆාල් (යුද බිමෙහි අතහැර දමනු ලැබූ වස්තු)1. යුද්ධයෙන් අත්පත් කර ගත් භාණ්ඩ පිළිබඳ නීතිමය වදන.
එකතු කළ දිනය: 2016-04-14
Short Link: http://IslamHouse.com/2801877
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සූරා අල් අන්ෆාල්-8 ආයත් 1-75 දක්වා. අල් කුර්ආනය
841.6 KB
Open: සූරා අල් අන්ෆාල්-8 ආයත් 1-75 දක්වා. අල් කුර්ආනය.pdf
2.
සූරා අල් අන්ෆාල්-8 ආයත් 1-75 දක්වා. අල් කුර්ආනය
3.7 MB
Open: සූරා අල් අන්ෆාල්-8 ආයත් 1-75 දක්වා. අල් කුර්ආනය.doc
‍වෙනත්... ( 2 )
Go to the Top