ඉස්ලාම්හි පවුල් ජීවිතය

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාම්හි පවුල් ජීවිතය
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: ඉස්ලාම් දහමට අනුව විවාහ ජීවිතයේ වැදගත්කම සහ අඹුසැමියන්ගේ යුතුකම් සහ අයිතිවාසිකම්.
එකතු කළ දිනය: 2016-04-09
Short Link: http://IslamHouse.com/2801440
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
Ncb_NtRyIvA?rel=0
2.
hayat zevdzije sinhal_qtp.mp4
34.2 MB
Go to the Top