07 සූරා අල්-ආඃරාෆ් (උස් ස්ථාන) ආයත් 1-206 දක්වා. අල් කුර්ආනය

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: 07 සූරා අල්-ආඃරාෆ් (උස් ස්ථාන) ආයත් 1-206 දක්වා. අල් කුර්ආනය
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: සූරා අල් ආරෆ් 1 සිට 206 දක්වා වාක්‍යයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව
එකතු කළ දිනය: 2016-02-24
Short Link: http://IslamHouse.com/2795099
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
07 සූරා අල්-ආඃරාෆ් (උස් ස්ථාන) ආයත් 1-206 දක්වා. අල් කුර්ආනය
1.1 MB
Open: 07 සූරා අල්-ආඃරාෆ් (උස් ස්ථාන)   ආයත් 1-206 දක්වා. අල් කුර්ආනය.pdf
2.
07 සූරා අල්-ආඃරාෆ් (උස් ස්ථාන) ආයත් 1-206 දක්වා. අල් කුර්ආනය
4.1 MB
Open: 07 සූරා අල්-ආඃරාෆ් (උස් ස්ථාන)   ආයත් 1-206 දක්වා. අල් කුර්ආනය.doc
Go to the Top