1ыхьлыхэм к1элъык1уэнымрэ адэ-анэм ф1ыуэ яхущытынымрэ и ф1ыгъуэхэр

Categories through topics Subject Information
Title: 1ыхьлыхэм к1элъык1уэнымрэ адэ-анэм ф1ыуэ яхущытынымрэ и ф1ыгъуэхэр
Short Discription: Адэ-анэм ф1ыуэ хущытыныр 1уэху нэхъыф1 дыдэхэм ящыщщ тэухьидым иужьк1э.Абым теухуауэ аят, хьэдис, хъыбар куэд щыбгъуэтынущ Ислам диным. Мы папкэм илъ тхыгъэхэр теухуащ адэ-анэм уазэрыхущытын хуейм псохэми дунейм ехыжахэми, абы къинэмыщ1у 1ыхьлыхэми уазэрыхущытыным тепсэлъыхь тхыгъэхэр илъщ.
Short Link: http://IslamHouse.com/2791462
Go to the Top