Щ1эныгъэмк1э тхыгъэхэр

Categories through topics Subject Information
Title: Щ1эныгъэмк1э тхыгъэхэр
Short Discription: Диныр зэгъэщ1эным, дин щ1эныгъэхэр зэтегъэувэным лъабжьэ хуэхъуа тхыгъэхэр, щ1эныгъэ зэзыгъэгъуэтыну хуейм а тхылъхэм блэк1ын лъэк1ынукъым. А тхыгъэхэм куэд хыхьащ, тэмэму зэрытхам к1элъыплъыжащ, псынщ1эу зэбгъэщ1эфыну ягъэпсащ ахэр зэхэзыгъэувахэр. А тхыгъэхэм зырамгъэук1ыхьыну, щапхъэхэр хамыгъэхьэну, нэхъ псынщ1эу гуры1уэгъуэ зэращ1ынум егъэлеяуэ пылъахэщ тхак1уэхэр. Апхуэдэ тхыгъэхэм я тегъэщ1энхэр къэдугъуеящ псынщ1эу лъыхъуэм къигъуэтыфын папщ1э.
Short Link: http://IslamHouse.com/2790855
Go to the Top