Суннэр

Categories through topics Subject Information
Title: Суннэр
Short Discription: Бегъымбарым и суннэм, абы епха щ1эныгъэхэм теухуа напэхэм я нэхъ ин дыдэхэм ящыщ зыщ 90 щ1игъу бзэк1э зэдзэк1ауэ. Илъхэщ: Хьэдис тхылъхэр - Хьэдисымрэ ахэр къэзы1уэтэжахэмрэ ятеухуа щ1эныгъэхэр - Хьэдисхэм я гуры1уэныгъэхэмрэ я фикъхымрэ
Short Link: http://IslamHouse.com/2790607
Go to the Top