Къур1эн Лъап1эр

Categories through topics Subject Information
Title: Къур1эн Лъап1эр
Short Discription: Мы напэм щызэхуэхьэсащ Къур1эн Лъап1эм теухуауэ тхыгъэхэр 90 бзэм щ1игъук1э зэдзэк1ауэ. Илъхэщ: Къур1эн лъап1эм и мыхьэнэхэр нэгъуэщ1 бзэхэмк1э зэдзэк1ауэ - Къур1эным и тэфсир - Къур1эным епха щ1эныгъэхэр - Къур1эным и тэджуидымрэ къира1атхэмрэ - Къур1энымрэ суннэмрэ и телъыджагъэр
Short Link: http://IslamHouse.com/2790606
Go to the Top