Мухьэммэд Алыхьым и л1ык1уэ

Categories through topics Subject Information
Title: Мухьэммэд Алыхьым и л1ык1уэ
Short Discription: Мы напэр Ислам диным и бегъымбар Мухьэммэд, гьэлейхи сэлям, тепсэлъыхьхэм я нэхъ ин дыдэхэм ящыщу къэплъытэ хъунущ, бзэ куэд дыдэк1и зэдзэк1ащ. Мы напэм и мурадыр гущ1эгъуныгъэм и бегъымбарыр нэхъыф1ыу къызэрыгъэлъэгъуэн, абы и теплъэр, и хьэлщэныр, абы к1элъызетхьэну ди пщэм илъхэм нэ1уасэ дыхуэхъуну. Тхыгъэу илъхэр: Бегъымбарым и щыхьэтхэр - Бегъымбарым и гъащ1эр - Шэма1ил Мухьэммэдие - Пц1ыуэ л1ык1уэм тралъхьэхэр - Бегъымбарым, гьэлейхи сэлям, к1элъызетхьэну ди пщэм дэлъыр - Ислам диным и бегъымбарым теухуауэ зэмыл1эужьыгъуэхэр - Ислам диным, Мухьэммэд, Къур1эным тепсэлъыхь щыхьэтхэр - Бегъымбарым и щхьэгъусэхэмрэ и унэмрэ - Бегъымбарым и къэхъук1эр
Short Link: http://IslamHouse.com/2790509
Go to the Top