අසුන් ගැනීමේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: අසුන් ගැනීමේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්
භාෂාව: සිංහල
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්
කෙටි විස්තර: සභාවකදී අසුන් ගැනීෙම්දී මුස්ලිම් වරෙයකු පිළිපැදිය යුතු සත්ගුණාංග යන මාතෘකාව යටතේ කෙටි පැහැදිලි කිරීමක්
එකතු කළ දිනය: 2015-12-15
Short Link: http://IslamHouse.com/2784677
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
අසුන් ගැනීමේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්
75.4 MB
2.
අසුන් ගැනීමේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්
Go to the Top