නිදා ගැනීමේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: නිදා ගැනීමේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්
භාෂාව: සිංහල
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්
කෙටි විස්තර: පොදුෙව් මිනිසුන් දිනපතා ජීවතයේ නිදියහනට පැමිණීම අප විසින් ප්‍රතික්ෂේප නොකල හැකි කරුණකි .මෙවන් අවස්ථාවකදී මුස්ලිම් වරුන් වන අපෙග් වගකීම හා අප නිදියහනට පැමිණීෙම්දී පිළිපැදීය යුතු සත්ගුණාංග පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක් මෙහිදී සඳහන් වී අැත
එකතු කළ දිනය: 2015-12-15
Short Link: http://IslamHouse.com/2784675
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
නිදා ගැනීමේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්
43.8 MB
2.
නිදා ගැනීමේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්
Go to the Top