ආහාර අනුභව කිරීමේදී හා පානය කිරීමේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ආහාර අනුභව කිරීමේදී හා පානය කිරීමේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්
භාෂාව: සිංහල
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්
කෙටි විස්තර: මුස්ලිම් වරයෙකු අාහාර පාන අනුභව කරන අවස්ථාවේදී පිළිපැදිය යුතු ක්‍රමවේදය මෙහි ඉතා පැහැදිලිව සදහන් කර අැත.
එකතු කළ දිනය: 2015-12-15
Short Link: http://IslamHouse.com/2784673
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ආහාර අනුභව කිරීමේදී හා පානය කිරීමේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්
76.7 MB
2.
ආහාර අනුභව කිරීමේදී හා පානය කිරීමේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්
Go to the Top