රෝගීන් බැහැ දැකීෙම්දී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංග

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: රෝගීන් බැහැ දැකීෙම්දී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංග
භාෂාව: සිංහල
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්
කෙටි විස්තර: ඉස්ලාම් දහම තුල කෙනෙකු රෝගිෙයකු බැහැ දැකීෙම්දී ඔහුට හිමි වන අාණිසංස හා ඔහු රෝගියා සමඟ හැසිරිය යුුතු අාකාරය පිළිබඳ මෙහි විස්තර කෙරේ.
එකතු කළ දිනය: 2015-12-15
Short Link: http://IslamHouse.com/2784669
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
රෝගීන් බැහැ දැකීෙම්දී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංග
73.5 MB
2.
රෝගීන් බැහැ දැකීෙම්දී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංග
Go to the Top