සලාතය ඉටු කරන්ෙන් කෙසේද?

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: සලාතය ඉටු කරන්ෙන් කෙසේද?
භාෂාව: සිංහල
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්
කෙටි විස්තර: මෙම වීඩිෙයා් පටෙයහි සලාතය ඉටු කරන්ෙන් කෙසේද යන්න ඡායාරූපත් සමඟ පැහැදිලි කරනු ලැබේ
එකතු කළ දිනය: 2015-12-15
Short Link: http://IslamHouse.com/2784667
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සලාතය ඉටු කරන්ෙන් කෙසේද?
65.1 MB
2.
සලාතය ඉටු කරන්ෙන් කෙසේද?
Go to the Top