රෝගියෙක් නැමදුම සහ පිරිසිදුවීම කරන්නේ කෙසේද

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: රෝගියෙක් නැමදුම සහ පිරිසිදුවීම කරන්නේ කෙසේද
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: අබ්දුල් අසීස් ඉබ්නු අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු බාස්
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: . රෝගියෙකුගේ නැමදුම සහ එහි විස්තර. 2. පිරිසිදු කිරිම පිළිබඳ ඇතැම් කොන්දේසි. 3. තයම්මුම් 4. රෝගින් හා ඔවුන්ගේ තත්ත්වය 5. රෝගින් නැමදුම් ඉටු කරන ආකාරය
එකතු කළ දිනය: 2015-12-08
Short Link: http://IslamHouse.com/2783782
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
රෝගියෙක් නැමදුම සහ පිරිසිදුවීම කරන්නේ කෙසේද
424.4 KB
Open: රෝගියෙක් නැමදුම සහ   පිරිසිදුවීම කරන්නේ කෙසේද.pdf
2.
රෝගියෙක් නැමදුම සහ පිරිසිදුවීම කරන්නේ කෙසේද
4.5 MB
Open: රෝගියෙක් නැමදුම සහ   පිරිසිදුවීම කරන්නේ කෙසේද.doc
Go to the Top