සූරා අල් අනාම් 1 සිට 59 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: සූරා අල් අනාම් 1 සිට 59 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: සූරා අල් අනාම් 01 සිට 59 දක්වා වාක්‍යයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව
එකතු කළ දිනය: 2015-11-28
Short Link: http://IslamHouse.com/2782445
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සූරා අල් අනාම් 1 සිට 59 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය
727 KB
Open: සූරා අල් අනාම් 1 සිට 59 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය.pdf
2.
සූරා අල් අනාම් 1 සිට 59 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය
4.5 MB
Open: සූරා අල් අනාම් 1 සිට 59 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය.doc
‍වෙනත්... ( 2 )
Go to the Top