සහාබාවරුන්ගේ යුතුකම් හා මහිමයන් සම්බන්ධයෙන් වූ කරුණු අල්ලාහ් ඔවුන්ව පිළිගනිත්වා

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: සහාබාවරුන්ගේ යුතුකම් හා මහිමයන් සම්බන්ධයෙන් වූ කරුණු අල්ලාහ් ඔවුන්ව පිළිගනිත්වා
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: 1.සහාබාවරුන් පිළිබඳ හැඳින්වීම. 2. සහාබාවරු මෙනෙහි කිරීම හා ඔවුන්ගේ මහිමයන් කතා කිරීම හා අහ්ලුස් සුන්නා වල් ජාමා ආ වරුන්ගේ ප්‍රතිපත්තිය.3. මුස්ලිම් සමාජය තුළ සහාබාවරුන්ගේ තත්ත්වය 4. සහාබාවරුන්ගේ මහිමය හා ඔවුන්ගේ විශේෂාංග.
එකතු කළ දිනය: 2015-11-25
Short Link: http://IslamHouse.com/2782094
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සහාබාවරුන්ගේ යුතුකම් හා මහිමයන් සම්බන්ධයෙන් වූ කරුණු අල්ලාහ් ඔවුන්ව පිළිගනිත්වා
659.7 KB
Open: සහාබාවරුන්ගේ යුතුකම් හා  මහිමයන් සම්බන්ධයෙන් වූ කරුණු අල්ලාහ් ඔවුන්ව පිළිගනිත්වා.pdf
2.
සහාබාවරුන්ගේ යුතුකම් හා මහිමයන් සම්බන්ධයෙන් වූ කරුණු අල්ලාහ් ඔවුන්ව පිළිගනිත්වා
5 MB
Open: සහාබාවරුන්ගේ යුතුකම් හා  මහිමයන් සම්බන්ධයෙන් වූ කරුණු අල්ලාහ් ඔවුන්ව පිළිගනිත්වා.doc
Go to the Top