Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën shqipe

Audio Kartela e faqes
Titulli: Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën shqipe
Gjuha: Shqip
Ligjëruesi: Hasan I. Nahi
Botuesi: www.kuranifisnik.net
Përshkrim i shkurtër: Përkthimi i kuptimeve të Kuranit të Madhërishëm nga profesori Hasan Nahi, Allahu e mëshiroftë. (Audio)
Data e publikimit: 2015-09-17
Linku i shkurtër: http://IslamHouse.com/2773941
Ky titull për nga aspekti tematik klasifikohet në këto kategori
Kjo kartelë e materialit është e përkthyer në gjuhët vijuese: Arabisht
Atachmentet e faqes ( 114 )
1.
Sureja El-Fatiha e përkthyer në shqip
477.3 KB
: Sureja El-Fatiha e përkthyer në shqip.mp3
2.
Sureja El-Bekare e përkthyer në shqip
51.5 MB
: Sureja El-Bekare e përkthyer në shqip.mp3
3.
Sureja Ali-Imran e përkthyer në shqip
29.3 MB
: Sureja Ali-Imran e përkthyer në shqip.mp3
4.
Sureja En-Nisa e përkthyer në shqip
30.5 MB
: Sureja En-Nisa e përkthyer në shqip.mp3
5.
Sureja El-Maide e përkthyer në shqip
21.4 MB
: Sureja El-Maide e përkthyer në shqip.mp3
6.
Sureja El-Enam e përkthyer në shqip
23.7 MB
: Sureja El-Enam e përkthyer në shqip.mp3
7.
Sureja El-Araf e përkthyer në shqip
24.8 MB
: Sureja El-Araf e përkthyer në shqip.mp3
8.
Sureja El-Enfal e përkthyer në shqip
9.6 MB
: Sureja El-Enfal e përkthyer në shqip.mp3
9.
Sureja Et-Teube e përkthyer në shqip
19.6 MB
: Sureja Et-Teube e përkthyer në shqip.mp3
10.
Sureja Junus e përkthyer në shqip
13.9 MB
: Sureja Junus e përkthyer në shqip.mp3
11.
Sureja Hud e përkthyer në shqip
14.9 MB
: Sureja Hud e përkthyer në shqip.mp3
12.
Sureja Jusuf e përkthyer në shqip
12.9 MB
: Sureja Jusuf e përkthyer në shqip.mp3
13.
Sureja Er-Rad e përkthyer në shqip
6.9 MB
: Sureja Er-Rad e përkthyer në shqip.mp3
14.
Sureja Ibrahim e përkthyer në shqip
6.5 MB
: Sureja Ibrahim e përkthyer në shqip.mp3
15.
Sureja El-Hixhër e përkthyer në shqip
5.6 MB
: Sureja El-Hixhër e përkthyer në shqip.mp3
16.
Sureja En-Nahël e përkthyer në shqip
14.4 MB
: Sureja En-Nahël e përkthyer në shqip.mp3
17.
Sureja El-Isra e përkthyer në shqip
12.3 MB
: Sureja El-Isra e përkthyer në shqip.mp3
18.
Sureja El-Kehf e përkthyer në shqip
12.6 MB
: Sureja El-Kehf e përkthyer në shqip.mp3
19.
Sureja Merjem e përkthyer në shqip
8 MB
: Sureja Merjem e përkthyer në shqip.mp3
20.
Sureja Ta Ha e përkthyer në shqip
11.2 MB
: Sureja Ta Ha e përkthyer në shqip.mp3
21.
Sureja El-Enbija e përkthyer në shqip
9.9 MB
: Sureja El-Enbija e përkthyer në shqip.mp3
22.
Sureja El-Haxh e përkthyer në shqip
10.4 MB
: Sureja El-Haxh e përkthyer në shqip.mp3
23.
Sureja El-Muminun e përkthyer në shqip
8.6 MB
: Sureja El-Muminun e përkthyer në shqip.mp3
24.
Sureja En-Nur e përkthyer në shqip
9.6 MB
: Sureja En-Nur e përkthyer në shqip.mp3
25.
Sureja El-Furkan e përkthyer në shqip
7.2 MB
: Sureja El-Furkan e përkthyer në shqip.mp3
26.
Sureja Esh-Shuara e përkthyer në shqip
11.6 MB
: Sureja Esh-Shuara e përkthyer në shqip.mp3
27.
Sureja En-Neml e përkthyer në shqip
9.5 MB
: Sureja En-Neml e përkthyer në shqip.mp3
28.
Sureja El-Kasas e përkthyer në shqip
11.1 MB
: Sureja El-Kasas e përkthyer në shqip.mp3
29.
Sureja El-Ankebut e përkthyer në shqip
8.1 MB
: Sureja El-Ankebut e përkthyer në shqip.mp3
30.
Sureja Er-Rrum e përkthyer në shqip
6.8 MB
: Sureja Er-Rrum e përkthyer në shqip.mp3
31.
Sureja Lukman e përkthyer në shqip
4.5 MB
: Sureja Lukman e përkthyer në shqip.mp3
32.
Sureja Es-Sexhde e përkthyer në shqip
3.2 MB
: Sureja Es-Sexhde e përkthyer në shqip.mp3
33.
Sureja El-Ahzab e përkthyer në shqip
10.2 MB
: Sureja El-Ahzab e përkthyer në shqip.mp3
34.
Sureja Sebe e përkthyer në shqip
7.2 MB
: Sureja Sebe e përkthyer në shqip.mp3
35.
Sureja Fatir e përkthyer në shqip
12.3 MB
: Sureja Fatir e përkthyer në shqip.mp3
36.
Sureja Jasin e përkthyer në shqip
6.1 MB
: Sureja Jasin e përkthyer në shqip.mp3
37.
Sureja Es-Saffat e përkthyer në shqip
8.1 MB
: Sureja Es-Saffat e përkthyer në shqip.mp3
38.
Sureja Sad e përkthyer në shqip
6.6 MB
: Sureja Sad e përkthyer në shqip.mp3
39.
Sureja Ez-Zumer e përkthyer në shqip
9.5 MB
: Sureja Ez-Zumer e përkthyer në shqip.mp3
40.
Sureja Gafir e përkthyer në shqip
20.2 MB
: Sureja Gafir e përkthyer në shqip.mp3
41.
Sureja Fussilet e përkthyer në shqip
6.6 MB
: Sureja Fussilet e përkthyer në shqip.mp3
42.
Sureja Esh-Shura e përkthyer në shqip
6.8 MB
: Sureja Esh-Shura e përkthyer në shqip.mp3
43.
Sureja Ez-Zuhruf e përkthyer në shqip
7.1 MB
: Sureja Ez-Zuhruf e përkthyer në shqip.mp3
44.
Sureja Ed-Duhan e përkthyer në shqip
3.2 MB
: Sureja Ed-Duhan e përkthyer në shqip.mp3
45.
Sureja El-Xhathije e përkthyer në shqip
4.1 MB
: Sureja El-Xhathije e përkthyer në shqip.mp3
46.
Sureja El-Ahkaf e përkthyer në shqip
5.3 MB
: Sureja El-Ahkaf e përkthyer në shqip.mp3
47.
Sureja Muhamed e përkthyer në shqip
4.7 MB
: Sureja Muhamed e përkthyer në shqip.mp3
48.
Sureja El-Feth e përkthyer në shqip
4.6 MB
: Sureja El-Feth e përkthyer në shqip.mp3
49.
Sureja El-Huxhurat e përkthyer në shqip
3 MB
: Sureja El-Huxhurat e përkthyer në shqip.mp3
50.
Sureja Kaf e përkthyer në shqip
3.5 MB
: Sureja Kaf e përkthyer në shqip.mp3
51.
Sureja Edh-Dharijat e përkthyer në shqip
3.5 MB
: Sureja Edh-Dharijat e përkthyer në shqip.mp3
52.
Sureja Et-Tur e përkthyer në shqip
3 MB
: Sureja Et-Tur e përkthyer në shqip.mp3
53.
Sureja En-Nexhm e përkthyer në shqip
2.9 MB
: Sureja En-Nexhm e përkthyer në shqip.mp3
54.
Sureja El-Kamer e përkthyer në shqip
3.4 MB
: Sureja El-Kamer e përkthyer në shqip.mp3
55.
Sureja Er-Rrahman e përkthyer në shqip
3.4 MB
: Sureja Er-Rrahman e përkthyer në shqip.mp3
56.
Sureja El-Uakia e përkthyer në shqip
3.5 MB
: Sureja El-Uakia e përkthyer në shqip.mp3
57.
Sureja El-Hadid e përkthyer në shqip
4.7 MB
: Sureja El-Hadid e përkthyer në shqip.mp3
58.
Sureja El-Muxhadele e përkthyer në shqip
3.7 MB
: Sureja El-Muxhadele e përkthyer në shqip.mp3
59.
Sureja El-Hashër e përkthyer në shqip
3.8 MB
: Sureja El-Hashër e përkthyer në shqip.mp3
60.
Sureja El-Mumtehine e përkthyer në shqip
2.7 MB
: Sureja El-Mumtehine e përkthyer në shqip.mp3
61.
Sureja Es-Saf e përkthyer në shqip
1.8 MB
: Sureja Es-Saf e përkthyer në shqip.mp3
62.
Sureja El-Xhumua e përkthyer në shqip
1.5 MB
: Sureja El-Xhumua e përkthyer në shqip.mp3
63.
Sureja El-Munafikun e përkthyer në shqip
1.5 MB
: Sureja El-Munafikun e përkthyer në shqip.mp3
64.
Sureja Et-Tegabun e përkthyer në shqip
2.4 MB
: Sureja Et-Tegabun e përkthyer në shqip.mp3
65.
Sureja Et-Talak e përkthyer në shqip
2.2 MB
: Sureja Et-Talak e përkthyer në shqip.mp3
66.
Sureja Et-Tahrim e përkthyer në shqip
2.3 MB
: Sureja Et-Tahrim e përkthyer në shqip.mp3
67.
Sureja El-Mulk e përkthyer në shqip
2.8 MB
: Sureja El-Mulk e përkthyer në shqip.mp3
68.
Sureja El-Kalem e përkthyer në shqip
2.7 MB
: Sureja El-Kalem e përkthyer në shqip.mp3
69.
Sureja El-Hakkah e përkthyer në shqip
2.4 MB
: Sureja El-Hakkah e përkthyer në shqip.mp3
70.
Sureja El-Mearixh e përkthyer në shqip
4.3 MB
: Sureja El-Mearixh e përkthyer në shqip.mp3
71.
Sureja Nuh e përkthyer në shqip
2.1 MB
: Sureja Nuh e përkthyer në shqip.mp3
72.
Sureja El-Xhin e përkthyer në shqip
2.7 MB
: Sureja El-Xhin e përkthyer në shqip.mp3
73.
Sureja El-Muzzemmil e përkthyer në shqip
1.9 MB
: Sureja El-Muzzemmil e përkthyer në shqip.mp3
74.
Sureja El-Muddeththir e përkthyer në shqip
2.5 MB
: Sureja El-Muddeththir e përkthyer në shqip.mp3
75.
Sureja El-Kijame e përkthyer në shqip
1.7 MB
: Sureja El-Kijame e përkthyer në shqip.mp3
76.
Sureja El-Insan e përkthyer në shqip
2.5 MB
: Sureja El-Insan e përkthyer në shqip.mp3
77.
Sureja El-Murselat e përkthyer në shqip
1.9 MB
: Sureja El-Murselat e përkthyer në shqip.mp3
78.
Sureja En-Nebe e përkthyer në shqip
3.7 MB
: Sureja En-Nebe e përkthyer në shqip.mp3
79.
Sureja En-Naziat e përkthyer në shqip
2 MB
: Sureja En-Naziat e përkthyer në shqip.mp3
80.
Sureja Abese e përkthyer në shqip
1.5 MB
: Sureja Abese e përkthyer në shqip.mp3
81.
Sureja Et-Tekuir e përkthyer në shqip
1.1 MB
: Sureja Et-Tekuir e përkthyer në shqip.mp3
82.
Sureja El-Infitar e përkthyer në shqip
904.8 KB
: Sureja El-Infitar e përkthyer në shqip.mp3
83.
Sureja El-Mutaffifin e përkthyer në shqip
1.6 MB
: Sureja El-Mutaffifin e përkthyer në shqip.mp3
84.
Sureja El-Inshikak e përkthyer në shqip
1.2 MB
: Sureja El-Inshikak e përkthyer në shqip.mp3
85.
Sureja El-Buruxh e përkthyer në shqip
1.1 MB
: Sureja El-Buruxh e përkthyer në shqip.mp3
86.
Sureja Et-Tarik e përkthyer në shqip
1.5 MB
: Sureja Et-Tarik e përkthyer në shqip.mp3
87.
Sureja El-Ala e përkthyer në shqip
956 KB
: Sureja El-Ala e përkthyer në shqip.mp3
88.
Sureja El-Gashije e përkthyer në shqip
1 MB
: Sureja El-Gashije e përkthyer në shqip.mp3
89.
Sureja El-Fexhr e përkthyer në shqip
1.5 MB
: Sureja El-Fexhr e përkthyer në shqip.mp3
90.
Sureja El-Beled e përkthyer në shqip
929.3 KB
: Sureja El-Beled e përkthyer në shqip.mp3
91.
Sureja Esh-Shems e përkthyer në shqip
860.4 KB
: Sureja Esh-Shems e përkthyer në shqip.mp3
92.
Sureja El-Lejl e përkthyer në shqip
1 MB
: Sureja El-Lejl e përkthyer në shqip.mp3
93.
Sureja Ed-Duha e përkthyer në shqip
609 KB
: Sureja Ed-Duha e përkthyer në shqip.mp3
94.
Sureja Esh-Sherh e përkthyer në shqip
890.7 KB
: Sureja Esh-Sherh e përkthyer në shqip.mp3
95.
Sureja Et-Tin e përkthyer në shqip
482.6 KB
: Sureja Et-Tin e përkthyer në shqip.mp3
96.
Sureja El-Alak e përkthyer në shqip
942 KB
: Sureja El-Alak e përkthyer në shqip.mp3
97.
Sureja El-Kadr e përkthyer në shqip
434.9 KB
: Sureja El-Kadr e përkthyer në shqip.mp3
98.
Sureja El-Bejjine e përkthyer në shqip
985.8 KB
: Sureja El-Bejjine e përkthyer në shqip.mp3
99.
Sureja Ez-Zelzele e përkthyer në shqip
521.7 KB
: Sureja Ez-Zelzele e përkthyer në shqip.mp3
100.
Sureja El-Adijat e përkthyer në shqip
543.4 KB
: Sureja El-Adijat e përkthyer në shqip.mp3
101.
Sureja El-Karia e përkthyer në shqip
1.2 MB
: Sureja El-Karia e përkthyer në shqip.mp3
102.
Sureja Et-Tekathur e përkthyer në shqip
448 KB
: Sureja Et-Tekathur e përkthyer në shqip.mp3
103.
Sureja El-Asr e përkthyer në shqip
293.4 KB
: Sureja El-Asr e përkthyer në shqip.mp3
104.
Sureja El-Humeze e përkthyer në shqip
492 KB
: Sureja El-Humeze e përkthyer në shqip.mp3
105.
Sureja El-Fil e përkthyer në shqip
323.2 KB
: Sureja El-Fil e përkthyer në shqip.mp3
106.
Sureja Kurejsh e përkthyer në shqip
699.5 KB
: Sureja Kurejsh e përkthyer në shqip.mp3
107.
Sureja El-Maun e përkthyer në shqip
360.3 KB
: Sureja El-Maun e përkthyer në shqip.mp3
108.
Sureja El-Keuther e përkthyer në shqip
336.4 KB
: Sureja El-Keuther e përkthyer në shqip.mp3
109.
Sureja El-Kafirun e përkthyer në shqip
443.9 KB
: Sureja El-Kafirun e përkthyer në shqip.mp3
110.
Sureja En-Nasr e përkthyer në shqip
379.7 KB
: Sureja En-Nasr e përkthyer në shqip.mp3
111.
Sureja El-Mesed e përkthyer në shqip
351.9 KB
: Sureja El-Mesed e përkthyer në shqip.mp3
112.
Sureja El-Ihlas e përkthyer në shqip
785 KB
: Sureja El-Ihlas e përkthyer në shqip.mp3
113.
Sureja El-Felek e përkthyer në shqip
752.3 KB
: Sureja El-Felek e përkthyer në shqip.mp3
114.
Sureja En-Nas e përkthyer në shqip
409.2 KB
: Sureja En-Nas e përkthyer në shqip.mp3
Go to the Top