සූරතුල් බකරාවෙහි අවසාන වාක්‍ය දෙකෙහි මහිමය

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: සූරතුල් බකරාවෙහි අවසාන වාක්‍ය දෙකෙහි මහිමය
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: සූරතුල් බකරාවෙහි අවසාන වාක්‍ය දෙකෙහි මහිමය පිළිබඳ තිබෙන එක් හදීසයක අර්ථය හා කෙටි පැහිදිලි කිරීමක්
එකතු කළ දිනය: 2015-09-13
Short Link: http://IslamHouse.com/2773308
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සූරතුල් බකරාවෙහි අවසාන වාක්‍ය දෙකෙහි මහිමය
9.4 MB
2.
සූරතුල් බකරාවෙහි අවසාන වාක්‍ය දෙකෙහි මහිමය
Go to the Top