අල් කුර්ආන් 04 සූරා අන් නිසා (කාන්තාවෝ) වාක්යු 88 සිට 176 දක්වා

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: අල් කුර්ආන් 04 සූරා අන් නිසා (කාන්තාවෝ) වාක්යු 88 සිට 176 දක්වා
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: සූරා අන් නිසා 88 සිට 176 දක්වා අවසාන වාක්යيයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව
එකතු කළ දිනය: 2015-08-27
Short Link: http://IslamHouse.com/2770528
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
අල් කුර්ආන් 04 සූරා අන් නිසා (කාන්තාවෝ) වාක්යු 88 සිට 176 දක්වා
873.3 KB
Open: අල් කුර්ආන් 04 සූරා අන් නිසා (කාන්තාවෝ) වාක්යු 88 සිට 176 දක්වා.pdf
2.
අල් කුර්ආන් 04 සූරා අන් නිසා (කාන්තාවෝ) වාක්යු 88 සිට 176 දක්වා
4.6 MB
Open: අල් කුර්ආන් 04 සූරා අන් නිසා (කාන්තාවෝ) වාක්යු 88 සිට 176 දක්වා.doc
‍වෙනත්... ( 2 )
Go to the Top