වාක්‍ය 176 සිට 200 දක්වා සහ සූරත් අන් නිසා 1 සිට 23 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: වාක්‍ය 176 සිට 200 දක්වා සහ සූරත් අන් නිසා 1 සිට 23 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: වාක්‍ය 176 සිට 200 දක්වා සහ සූරත් අන් නිසා 1 සිට 23 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය
එකතු කළ දිනය: 2015-08-05
Short Link: http://IslamHouse.com/2768603
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
වාක්‍ය 176 සිට 200 දක්වා සහ සූරත් අන් නිසා 1 සිට 23 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය
930.8 KB
Open: වාක්‍ය 176 සිට 200 දක්වා සහ සූරත් අන් නිසා 1 සිට 23 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය.pdf
2.
වාක්‍ය 176 සිට 200 දක්වා සහ සූරත් අන් නිසා 1 සිට 23 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය
4.7 MB
Open: වාක්‍ය 176 සිට 200 දක්වා සහ සූරත් අන් නිසා 1 සිට 23 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය.doc
Go to the Top