සූරා අන් නිසා 24 සිට 87 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: සූරා අන් නිසා 24 සිට 87 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: සූරා අන් නිසා 24 සිට 87 දක්වා වාක්යசයන් හී පරිවර්තණය, සාරාංශය සහිතව
එකතු කළ දිනය: 2015-08-05
Short Link: http://IslamHouse.com/2768601
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සූරා අන් නිසා 24 සිට 87 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය
851.4 KB
Open: සූරා අන් නිසා 24 සිට 87 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය.pdf
2.
සූරා අන් නිසා 24 සිට 87 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය
4.7 MB
Open: සූරා අන් නිසා 24 සිට 87 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය.doc
‍වෙනත්... ( 2 )
Go to the Top