ආරක්ෂාවේ ආශිර්වාදය හා එය නැති වූ විටක ඇතිවන වැරදි

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: ආරක්ෂාවේ ආශිර්වාදය හා එය නැති වූ විටක ඇතිවන වැරදි
භාෂාව: උයිගුර්
ලේඛකයා: හුසෙයින් ඉබ්නු අබ්දිල් අසීස් ආලෂ් ෂෙයික්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
එකතු කළ දිනය: 2015-07-30
Short Link: http://IslamHouse.com/2768233
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: උයිගුර් - අරාබි - ඉංග්‍රීසි - අෆාර් - තිග්‍රින්යා
ඇමුණුම ( 2 )
1.
خاتىرجەملىك بۈيۈك نېمەتتۇر
181 KB
Open: خاتىرجەملىك بۈيۈك نېمەتتۇر.pdf
2.
خاتىرجەملىك بۈيۈك نېمەتتۇر
2 MB
Open: خاتىرجەملىك بۈيۈك نېمەتتۇر.doc
Go to the Top