ඉස්ලාමයේ පණිවිඩය

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමයේ පණිවිඩය
භාෂාව: උක්‍රෙන්
එකතු කළ දිනය: 2015-07-30
Short Link: http://IslamHouse.com/2768203
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: උක්‍රෙන් - අරාබි - ඉංග්‍රීසි - තිග්‍රින්යා - අෆාර් - අම්හාරික්
ඇමුණුම ( 2 )
1.
Послання Ісламу
1.1 MB
Open: Послання Ісламу.pdf
2.
Послання Ісламу
4.5 MB
Open: Послання Ісламу.doc
Go to the Top