ඉස්ලාමය හා මුස්ලිම්වරුන්ට නගන ඇතැම් චෝදනා සඳහා වූ පිළිතුරු

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමය හා මුස්ලිම්වරුන්ට නගන ඇතැම් චෝදනා සඳහා වූ පිළිතුරු
භාෂාව: උර්දු
එකතු කළ දිනය: 2015-07-30
Short Link: http://IslamHouse.com/2768185
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: උර්දු - අරාබි - පෘතුගීසි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
اسلام پر اعتراضات کے منہ توڑ جوابات
156.4 MB
2.
اسلام پر اعتراضات کے منہ توڑ جوابات
අදාල මාතෘකා ( 1 )
Go to the Top