ඉස්ලාමය පිළිබඳ හැඳින්වීම

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමය පිළිබඳ හැඳින්වීම
භාෂාව: උර්දු
එකතු කළ දිනය: 2015-07-30
Short Link: http://IslamHouse.com/2768182
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: උර්දු - අරාබි - ඉංග්‍රීසි - තිග්‍රින්යා - අෆාර් - අම්හාරික්
ඇමුණුම ( 2 )
1.
اسلام كا تعارف
2.
اسلام كا تعارف
149.2 MB
අදාල මාතෘකා ( 5 )
Go to the Top