ඉස්ලාමය වටා බැඳුණු ඇතැම් සැක සහිත කරුණුවලට පිළිතුරු

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමය වටා බැඳුණු ඇතැම් සැක සහිත කරුණුවලට පිළිතුරු
භාෂාව: යුරෝපා
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
එකතු කළ දිනය: 2015-07-28
Short Link: http://IslamHouse.com/2767858
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: යුරෝපා - අරාබි - ඉංග්‍රීසි - රසියානු - තිග්‍රින්යා - මලයාලම්
ඇමුණුම ( 1 )
1.
Idahun si Awon Iruju Kan nipa Esin Islam
48 MB
: Idahun si Awon Iruju Kan nipa Esin Islam.mp3
Go to the Top