ඉස්ලාමය හා බැඳුණු ඇතැම් වැරදි අවබෝධ පැහැදිලි කිරීම

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමය හා බැඳුණු ඇතැම් වැරදි අවබෝධ පැහැදිලි කිරීම
භාෂාව: යුරෝපා
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
එකතු කළ දිනය: 2015-07-28
Short Link: http://IslamHouse.com/2767856
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
Itosona Lori Asigbo Esin - 1
9.2 MB
: Itosona Lori Asigbo Esin - 1.mp3
2.
Itosona Lori Asigbo Esin - 2
2.8 MB
: Itosona Lori Asigbo Esin - 2.mp3
Go to the Top