Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an theo đường truyền của Qolun từ ông Nafé bởi giọng đọc của Shaikh Aly bin Abdul Rohman Al-Huzaify

Thiên kinh Qur’an Giới thiệu chung
Chủ đề: Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an theo đường truyền của Qolun từ ông Nafé bởi giọng đọc của Shaikh Aly bin Abdul Rohman Al-Huzaify
Người xướng đọc: Aly bin Abdur Rohman Al-Huzaify
Giới thiệu sơ lược: Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an theo đường truyền của Qolun từ ông Nafé bởi giọng đọc của Shaikh Aly bin Abdul Rohman Al-Huzaify, ông là Imam Masjid Nabi (Saw) tại Madinah, quyển Mushaf được xuất bản tại trung tâm ấn loát Thiên Kinh Qur’an của Quốc Vương Fahd. Phiên bản này có một độ tinh khiết của công nghệ âm thanh và chất lượng cao mp3 128 kbps.
Thêm vào ngày: 2009-12-05
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/259181
Phụ lục trang ( 114 )
1.
Chương Fatihah
925.7 KB
: Chương Fatihah.mp3
2.
Chương Al-Baqoroh
112 MB
: Chương Al-Baqoroh.mp3
3.
Chương Ali I’mron
66.6 MB
: Chương Ali I’mron.mp3
4.
Chương Al-Nisa
64.7 MB
: Chương Al-Nisa.mp3
5.
Chương Al-Ma-i-dah
50.1 MB
: Chương Al-Ma-i-dah.mp3
6.
Chương Al-An-am
54.6 MB
: Chương Al-An-am.mp3
7.
Chương A’raf
61.6 MB
: Chương A’raf.mp3
8.
Chương Al-Anfal
23.6 MB
: Chương Al-Anfal.mp3
9.
Chương Al-Tâubah
46 MB
: Chương Al-Tâubah.mp3
10.
Chương Yunus
33.9 MB
: Chương Yunus.mp3
11.
Chương Hud
34.6 MB
: Chương Hud.mp3
12.
Chương Yusuf
32 MB
: Chương Yusuf.mp3
13.
Chương Al-Ro’d
15.7 MB
: Chương Al-Ro’d.mp3
14.
Chương Ibrohim
15.8 MB
: Chương Ibrohim.mp3
15.
Chương Al-Hijr
14.2 MB
: Chương Al-Hijr.mp3
16.
Chương Al-Nahl
35.9 MB
: Chương Al-Nahl.mp3
17.
Chương Al-Isro
26.4 MB
: Chương Al-Isro.mp3
18.
Chương Al-Kahf
27.3 MB
: Chương Al-Kahf.mp3
19.
Chương Mar-yam
16.5 MB
: Chương Mar-yam.mp3
20.
Chương To-ha
21.8 MB
: Chương To-ha.mp3
21.
Chương Al-Ambiyah
23.1 MB
: Chương Al-Ambiyah.mp3
22.
Chương Al-Haj
24 MB
: Chương Al-Haj.mp3
23.
Chương Al-Mụminin
21.9 MB
: Chương Al-Mụminin.mp3
24.
Chương Al-Nur
26.1 MB
: Chương Al-Nur.mp3
25.
Chương Al-Furqon
15.5 MB
: Chương Al-Furqon.mp3
26.
Chương Al-Shu-a-ro
28.6 MB
: Chương Al-Shu-a-ro.mp3
27.
Chương Al-Naml
23 MB
: Chương Al-Naml.mp3
28.
Chương Al-Qosos
27.1 MB
: Chương Al-Qosos.mp3
29.
Chương Al-Ankabut
19.9 MB
: Chương Al-Ankabut.mp3
30.
Chương Al-Rum
16.3 MB
: Chương Al-Rum.mp3
31.
Chương Luqman
10.4 MB
: Chương Luqman.mp3
32.
Chương Al-Sajadah
7.1 MB
: Chương Al-Sajadah.mp3
33.
Chương Al-Ahzaab
24.7 MB
: Chương Al-Ahzaab.mp3
34.
Chương Saba’
16.3 MB
: Chương Saba’.mp3
35.
Chương Fatir
15 MB
: Chương Fatir.mp3
36.
Chương Yasin
14.6 MB
: Chương Yasin.mp3
37.
Chương Al-Soffat
20.8 MB
: Chương Al-Soffat.mp3
38.
Chương Sod
14.6 MB
: Chương Sod.mp3
39.
Chương Al-Zumar
22 MB
: Chương Al-Zumar.mp3
40.
Chương Ghofir
23 MB
: Chương Ghofir.mp3
41.
Chương Fussilat
15.6 MB
: Chương Fussilat.mp3
42.
Chương Al-Shuro
16.4 MB
: Chương Al-Shuro.mp3
43.
Chương Al-Zukhruf
18 MB
: Chương Al-Zukhruf.mp3
44.
Chương Al-Dukhon
7.7 MB
: Chương Al-Dukhon.mp3
45.
Chương Al-Jasiyah
9.7 MB
: Chương Al-Jasiyah.mp3
46.
Chương Al-Ahqof
11.9 MB
: Chương Al-Ahqof.mp3
47.
Chương Muhammad
9.9 MB
: Chương Muhammad.mp3
48.
Chương Al-Fath
10.2 MB
: Chương Al-Fath.mp3
49.
Chương Al-Hujurot
7.1 MB
: Chương Al-Hujurot.mp3
50.
Chương Qof
7 MB
: Chương Qof.mp3
51.
Chương Al-Zariyat
7.3 MB
: Chương Al-Zariyat.mp3
52.
Chương Al-Tur
6.6 MB
: Chương Al-Tur.mp3
53.
Chương Al-Najm
6.6 MB
: Chương Al-Najm.mp3
54.
Chương Al-Qomar
6.4 MB
: Chương Al-Qomar.mp3
55.
Chương Ar-Rohman
9.7 MB
: Chương Ar-Rohman.mp3
56.
Chương Al-Waqi-ah
9.4 MB
: Chương Al-Waqi-ah.mp3
57.
Chương Al-Hadeed
10.4 MB
: Chương Al-Hadeed.mp3
58.
Chương Al-Mujadalah
9 MB
: Chương Al-Mujadalah.mp3
59.
Chương Al-Hashr
8.7 MB
: Chương Al-Hashr.mp3
60.
Chương Al-Mumtahinah
6.9 MB
: Chương Al-Mumtahinah.mp3
61.
Chương Al-Sof
4.3 MB
: Chương Al-Sof.mp3
62.
Chương Al-Ju-mu-ah
3.3 MB
: Chương Al-Ju-mu-ah.mp3
63.
Chương Al-Munafiqun
3.6 MB
: Chương Al-Munafiqun.mp3
64.
Chương Al-Ta-gho-bun
4.8 MB
: Chương Al-Ta-gho-bun.mp3
65.
Chương Al-Tolaaq
5.4 MB
: Chương Al-Tolaaq.mp3
66.
Chương Al-Tahreem
4.8 MB
: Chương Al-Tahreem.mp3
67.
Chương Al-Mulk
6 MB
: Chương Al-Mulk.mp3
68.
Chương Al-Qolam
6.4 MB
: Chương Al-Qolam.mp3
69.
Chương Al-Haaqqoh
5.6 MB
: Chương Al-Haaqqoh.mp3
70.
Chương Al-Ma-a’-rij
4.7 MB
: Chương Al-Ma-a’-rij.mp3
71.
Chương Nuh
4 MB
: Chương Nuh.mp3
72.
Chương Al-Jin
4.6 MB
: Chương Al-Jin.mp3
73.
Chương Al-Muzzammil
3.5 MB
: Chương Al-Muzzammil.mp3
74.
Chương Al-Muddassir
5.1 MB
: Chương Al-Muddassir.mp3
75.
Chương Al-Qiyamah
3.2 MB
: Chương Al-Qiyamah.mp3
76.
Chương Al-Insaan
4.6 MB
: Chương Al-Insaan.mp3
77.
Chương Al-Mur-sa-lat
4.3 MB
: Chương Al-Mur-sa-lat.mp3
78.
Chương Al-Naba’
3.7 MB
: Chương Al-Naba’.mp3
79.
Chương Al-Na-zi-at
3.5 MB
: Chương Al-Na-zi-at.mp3
80.
Chương Al-A-ba-sa
3 MB
: Chương Al-A-ba-sa.mp3
81.
Chương Al-Takweer
2.3 MB
: Chương Al-Takweer.mp3
82.
Chương Al-Infitor
1.8 MB
: Chương Al-Infitor.mp3
83.
Chương Al-Mutoffifeen
4.1 MB
: Chương Al-Mutoffifeen.mp3
84.
Chương Al-Inshiqoq
2.2 MB
: Chương Al-Inshiqoq.mp3
85.
Chương Al-Buruj
2.4 MB
: Chương Al-Buruj.mp3
86.
Chương Al-Toriq
1.4 MB
: Chương Al-Toriq.mp3
87.
Chương Al-A’la
1.5 MB
: Chương Al-A’la.mp3
88.
Chương Al-Gho-shi-yah
1.9 MB
: Chương Al-Gho-shi-yah.mp3
89.
Chương Al-Fajr
2.7 MB
: Chương Al-Fajr.mp3
90.
Chương Al-Balad
1.6 MB
: Chương Al-Balad.mp3
91.
Chương Al-Shams
1.2 MB
: Chương Al-Shams.mp3
92.
Chương Al-Lail
1.6 MB
: Chương Al-Lail.mp3
93.
Chương Al-Dhuha
937.1 KB
: Chương Al-Dhuha.mp3
94.
Chương Al-Sharh
576.7 KB
: Chương Al-Sharh.mp3
95.
Chương Al-Tin
842 KB
: Chương Al-Tin.mp3
96.
Chương Al-A-laq
1.4 MB
: Chương Al-A-laq.mp3
97.
Chương Al-Qodr
593.8 KB
: Chương Al-Qodr.mp3
98.
Chương Al-Bai-yi-nah
1.8 MB
: Chương Al-Bai-yi-nah.mp3
99.
Chương Al-Zalzalah
824.9 KB
: Chương Al-Zalzalah.mp3
100.
Chương Al-Adiyat
938.7 KB
: Chương Al-Adiyat.mp3
101.
Chương Al-Qo-ri-ah
823.6 KB
: Chương Al-Qo-ri-ah.mp3
102.
Chương Al-Takasur
800.4 KB
: Chương Al-Takasur.mp3
103.
Chương Al-Osr
348.9 KB
: Chương Al-Osr.mp3
104.
Chương Al-Humazah
728.9 KB
: Chương Al-Humazah.mp3
105.
Chương Al-Feel
641.2 KB
: Chương Al-Feel.mp3
106.
Chương Quraish
565.4 KB
: Chương Quraish.mp3
107.
Chương Al-Ma-un
712.2 KB
: Chương Al-Ma-un.mp3
108.
Chương Al-Kawsar
288.5 KB
: Chương Al-Kawsar.mp3
109.
Chương Al-Kafirun
586.5 KB
: Chương Al-Kafirun.mp3
110.
Chương Al-Nosr
456.7 KB
: Chương Al-Nosr.mp3
111.
Chương Al-Masad
480.8 KB
: Chương Al-Masad.mp3
112.
Chương Al-Ikhlos
299.6 KB
: Chương Al-Ikhlos.mp3
113.
Chương Al-Falaq
460 KB
: Chương Al-Falaq.mp3
114.
Chương Al-Naas
653.8 KB
: Chương Al-Naas.mp3
Xem thêm ( 4 )
Go to the Top