Ano Bala ang Islam?

Mga Artikulo Ang Pang-kalahatang kard
Pamagat : Ano Bala ang Islam?
Wika: Tagalog
Maikling Paglalarawan: May makit-an bala kita nga paathag sa dalayawon nga kabilutan? May makatoloo ayhan nga boot singganon nag sekrito sang kinabuhi? Nahibaluan naton nga wala sing maig-on nga pamilya kon wala sing responsible nga ginikanan; wala sang siyudad nga maga uswag kon wala sang nasyon nga maga tiner kon wala sang may mga naga pamuno.
Petsa ng Pagdagdag: 2007-06-22
Maiksing kawing: http://IslamHouse.com/24376
Ang kard na ito ay isinalin sa mga sumusunod na wika: Arabic - Bengali - Thailand - Urdu - Bosniyano - Uzbek - Malayalam - English - Portuguese
Mga Nakakabit sa Pahina ( 1 )
1.
Ano Bala ang Islam?
95.5 KB
: Ano Bala ang Islam?.pdf
Detalyadong paglalarawan

May makit-an bala kita nga paathag sa dalayawon nga kabilutan?  May makatoloo ayhan nga boot singganon nag sekrito sang kinabuhi?  Nahibaluan naton nga wala sing maig-on nga pamilya kon wala sing responsible nga ginikanan; wala sang siyudad nga maga uswag kon wala sang nasyon nga maga tiner kon wala sang may mga naga pamuno.  Nahangpan man naton nga wala sang isa ka bagay nga naga kabuhi sang iya kaugalingon lamang.  Nahibalo-an man naton nga ang kalibutan padayon sa iya patiyog sa pinakamaayo nga paagi kag naga padayon ine sa kadugayon sang panahon.  Masiling bala naton nga ang tanan tanan nga ini indi gin hungod?

Ayhan ang pagtiner sang tawo kag sang bilog nga kalibutan indi ginhungod?

Ang tawo isa lang ka diutay nga bagay kon ikompara sa tama ka daku nga kalibutan.  Kon ang tawo naga plano kag iya gina hatagan sang importansya ang kaayohon sang pagplano, kon amo, ang iya kaugalingon nga kabuhi kag ang iya pag dugay diri sa kalibutan ay sigon man sa nakaplano nga paagi.  Nagakahulugan lamang ini nga may ara nga makagagahom kag nagaplano sang pagkabuhi kag nagtoga sang tanan nga butang kag iya ginapahulag ine sang maayo.

Sa kalibutan nga ine, amu isa ka makagalahom nga kusog nga nagahulag agod ang tanan nga butang yara sa kasiguraduhan kag kaayuhan.  Ang mga matahom nga bagay sa palibot may yara isa ka makagagahom nga naghimo sine sa pinakamaayo nga  paagi kag naga sustento sa tanan ng butang tungod sa nahanongdan sang kabuhi.

Ang mga tawo nga nagahangop sang tinagipusoon nga paghangop, naga kilala sa amo nga Nagtuga kag ginatawag Siya nga Allah (Dios).  Indi Siya tawo kay ang tawo indi makasarang maghimo sang iban nga tawo.  Indi Siya sapat, kag indi man Siya isa ka tanom.  Indi Siya isa ka idolo kag indi Siya istatwa tungod nga ang isa man sa mga ine, indi niya mahimo ang iya kaugalingon o ang sin-o pa man.  Lain Siya sa mga ine.  Siya ang Nagtuga kag Naghatag sang kabuhi sa tanan nga ine.  Ang Nagtuga sang tanan nga mga butang matood nga lain kag mas mayo kaysa gintuga lamang.

Madamo sang paagi agod makilala naton nga Allah (Ginoo), kag madamo nga bagay nga masiling nahanungod sa Iya.  Ang mga makatilingala nga mga butang diri sa kalibutan, subong sang isa ka abri nga libro kon diin mabasa ang nahanungod sa Allah.  Lain pa diri, ang Allah ang naga toytoy sa aton nga makilala Siya paagi sa mga madamo nga propeta kag sa mga mensahe nga Iya ginpadala sa tawo.  Ang mga propeta kag mga mensahe nga ine amo ang nagtudlo sa tanan nga dapat naton mahibalo-an nahanungod sa Allah (Ginoo).

Ang bug-os nga pagbaton sa mga tudlo kag pag-ubay  sa Allah nga ginpahayag kay Propeta Muhammad (PBUH) amo ang relihiyon nga Islam.  Sa Islam ginatudlo ang pagto-o sa pagka-isahanon lamang sa Allah kag  Siya lamang ang naga Gahom kag Naghatag sa tawo sang alam agod iya mahangpan ang kalibutan kag kon diin siya dapat.

[Hiligaynon para sa palumuyo sang Western Visayas kag parte sa Cotabato]

Go to the Top