Abu Bakr Al-Isma-i’-ly

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Abu Bakr Al-Isma-i’-ly
Giới thiệu sơ lược: - Ông Al-Hakim kể về Imam Al-Ismai’-ly: "Ông Al-Ismai’-ly là học giả duy nhất trong thời của ông, là bậc thầy về Hadith, giỏi về giáo lý, cũng vì lẽ đó ông đại điện cho mọi người về quyền hành, ban phát và chủ đạo mọi việc." (Trích từ Sair A’lam Al-Nubala 16/294).
- Ông Al-Sam-a’-ny nhận xét về Imam: "Ông là Imam của thị dân Jarjan, mọi người học hỏi ở ông về Hadith và giáo lý... và ông là người nổi tiếng trong số những người được nhắc đến." (Trích từ Al-Ansab 1/139).
- Ông Al-Zahaby nhận xét về Imam: Ông là Imam thuộc lòng rất nhiều sách vở, là giáo lý gia và là Shaikh Al-Islam." (Sair A’lam Al-Nubala 16/292), và ông kể trong sách Tazkiroh Al-Huffad 3/947: "Ông là Imam thuộc lòng rất nhiều sách có tính kiên quyết, là Shaikh Al-Islam."
- Ông Al-Sofdy nhận xét về Imam: "Ông là Imam... giáo lý gia thuộc trường phái Al-Shafi-y, thuộc lòng rất nhiều sách." (Trích từ Wafi Bilwafiyat 6/213)
- Ông Al-Anabaky nhận xét về Imam: "Ông thuộc lòng rất nhiều sách... đi rất nhiều nơi và gặp gở được rất nhiều Shaikh." (Al-Nujum Al-Zahiroh 4/140).
- Ông Ibnu Katheer nhận xét về Imam: "Ông thuộc lòng rất nhiều sách vở, đi rất nhiều nơi, nghe được rất nhiều chuyện, sách tác rất nhiều tác phẩm, là người rất rộng lượng, là tấm gương tốt cho mọi người noi theo về việc làm cũng như đường lối tín ngưỡng." (Trích từ Al-Bidayah và Al-Nihayah 11/317)
- Ông Ibnu Abdul Hady nhận xét: "Ông là Imam thuộc rất nhiều sách, là trong những vị Imam thông thái đáng được nhắc đến... ông là học giả bậc thầy thuộc trường phái Al-Shafi-y." (Tobaqot Ulama Al-Hadith 3/140).
- Ông Ibnu Nasirud Deen nhận xét: "Ông là Imam... một trong những người thuộc rất nhiều sách, là bậc thầy về hadith, là giáo lý gia, cũng vì lẽ đó ông đại điện cho mọi người về ban phát và chủ đạo mọi việc." (Trích từ Shazuroh Al-Zahaby 3/72).
Thêm vào ngày: 2009-05-24
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/208526
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top