Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng truyền cảm của Abdur Razzaaq bin Abtan Al-Dulaimy

Thiên kinh Qur’an Giới thiệu chung
Chủ đề: Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng truyền cảm của Abdur Razzaaq bin Abtan Al-Dulaimy
Người xướng đọc: Abdur Rozzaaq bin I’bton Al-Dulaimy
Giới thiệu sơ lược: Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng truyền cảm của Abdur Razzaaq bin Abtan Al-Dulaimy, có các tính năng âm thanh chất lượng cao, công nghệ mp3 128.
Được ghi âm vào năm 2001, bởi có được giọng đọc nổi trội như thế là do có sự sáng tạo và kết hợp hai giọng đọc Baghdaad và Ai Cập.
Thêm vào ngày: 2009-03-26
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/197495
Phụ lục trang ( 228 )
1.
Chương Fatihah
1.2 MB
: Chương Fatihah.mp3
2.
Chương Al-Baqoroh
259.4 MB
: Chương Al-Baqoroh.mp3
3.
Chương Ali I’mron
148.9 MB
: Chương Ali I’mron.mp3
4.
Chương Al-Nisa
131 MB
: Chương Al-Nisa.mp3
5.
Chương Al-Ma-i-dah
110.1 MB
: Chương Al-Ma-i-dah.mp3
6.
Chương Al-An-am
114.2 MB
: Chương Al-An-am.mp3
7.
Chương A’raf
124.6 MB
: Chương A’raf.mp3
8.
Chương Al-Anfal
46.2 MB
: Chương Al-Anfal.mp3
9.
Chương Al-Tâubah
85.4 MB
: Chương Al-Tâubah.mp3
10.
Chương Yunus
67.8 MB
: Chương Yunus.mp3
11.
Chương Hud
68.3 MB
: Chương Hud.mp3
12.
Chương Yusuf
65.5 MB
: Chương Yusuf.mp3
13.
Chương Al-Ro’d
29 MB
: Chương Al-Ro’d.mp3
14.
Chương Ibrohim
27.1 MB
: Chương Ibrohim.mp3
15.
Chương Al-Hijr
28.2 MB
: Chương Al-Hijr.mp3
16.
Chương Al-Nahl
69.7 MB
: Chương Al-Nahl.mp3
17.
Chương Al-Isro
56.5 MB
: Chương Al-Isro.mp3
18.
Chương Al-Kahf
56.4 MB
: Chương Al-Kahf.mp3
19.
Chương Mar-yam
34.2 MB
: Chương Mar-yam.mp3
20.
Chương To-ha
42.6 MB
: Chương To-ha.mp3
21.
Chương Al-Ambiyah
42.9 MB
: Chương Al-Ambiyah.mp3
22.
Chương Al-Haj
47.6 MB
: Chương Al-Haj.mp3
23.
Chương Al-Mụminin
39.8 MB
: Chương Al-Mụminin.mp3
24.
Chương Al-Nur
46.4 MB
: Chương Al-Nur.mp3
25.
Chương Al-Furqon
30.4 MB
: Chương Al-Furqon.mp3
26.
Chương Al-Shu-a-ro
46.1 MB
: Chương Al-Shu-a-ro.mp3
27.
Chương Al-Naml
42.2 MB
: Chương Al-Naml.mp3
28.
Chương Al-Qosos
50.2 MB
: Chương Al-Qosos.mp3
29.
Chương Al-Ankabut
35.8 MB
: Chương Al-Ankabut.mp3
30.
Chương Al-Rum
30.4 MB
: Chương Al-Rum.mp3
31.
Chương Luqman
18.4 MB
: Chương Luqman.mp3
32.
Chương Al-Sajadah
13.7 MB
: Chương Al-Sajadah.mp3
33.
Chương Al-Ahzaab
48.2 MB
: Chương Al-Ahzaab.mp3
34.
Chương Saba’
31.6 MB
: Chương Saba’.mp3
35.
Chương Fatir
27.6 MB
: Chương Fatir.mp3
36.
Chương Yasin
25.7 MB
: Chương Yasin.mp3
37.
Chương Al-Soffat
37.5 MB
: Chương Al-Soffat.mp3
38.
Chương Sod
23.4 MB
: Chương Sod.mp3
39.
Chương Al-Zumar
40 MB
: Chương Al-Zumar.mp3
40.
Chương Ghofir
40.4 MB
: Chương Ghofir.mp3
41.
Chương Fussilat
28.6 MB
: Chương Fussilat.mp3
42.
Chương Al-Shuro
29.8 MB
: Chương Al-Shuro.mp3
43.
Chương Al-Zukhruf
31.8 MB
: Chương Al-Zukhruf.mp3
44.
Chương Al-Dukhon
14.1 MB
: Chương Al-Dukhon.mp3
45.
Chương Al-Jasiyah
18.6 MB
: Chương Al-Jasiyah.mp3
46.
Chương Al-Ahqof
24.6 MB
: Chương Al-Ahqof.mp3
47.
Chương Muhammad
18.6 MB
: Chương Muhammad.mp3
48.
Chương Al-Fath
19.5 MB
: Chương Al-Fath.mp3
49.
Chương Al-Hujurot
13.9 MB
: Chương Al-Hujurot.mp3
50.
Chương Qof
13.9 MB
: Chương Qof.mp3
51.
Chương Al-Zariyat
13.2 MB
: Chương Al-Zariyat.mp3
52.
Chương Al-Tur
11.6 MB
: Chương Al-Tur.mp3
53.
Chương Al-Najm
11.3 MB
: Chương Al-Najm.mp3
54.
Chương Al-Qomar
12.1 MB
: Chương Al-Qomar.mp3
55.
Chương Ar-Rohman
15.9 MB
: Chương Ar-Rohman.mp3
56.
Chương Al-Waqi-ah
16.3 MB
: Chương Al-Waqi-ah.mp3
57.
Chương Al-Hadeed
21.1 MB
: Chương Al-Hadeed.mp3
58.
Chương Al-Mujadalah
18 MB
: Chương Al-Mujadalah.mp3
59.
Chương Al-Hashr
17.5 MB
: Chương Al-Hashr.mp3
60.
Chương Al-Mumtahinah
13.2 MB
: Chương Al-Mumtahinah.mp3
61.
Chương Al-Sof
7.5 MB
: Chương Al-Sof.mp3
62.
Chương Al-Ju-mu-ah
5.6 MB
: Chương Al-Ju-mu-ah.mp3
63.
Chương Al-Munafiqun
6.4 MB
: Chương Al-Munafiqun.mp3
64.
Chương Al-Ta-gho-bun
8.1 MB
: Chương Al-Ta-gho-bun.mp3
65.
Chương Al-Tolaaq
10.9 MB
: Chương Al-Tolaaq.mp3
66.
Chương Al-Tahreem
9.4 MB
: Chương Al-Tahreem.mp3
67.
Chương Al-Mulk
11.6 MB
: Chương Al-Mulk.mp3
68.
Chương Al-Qolam
10.8 MB
: Chương Al-Qolam.mp3
69.
Chương Al-Haaqqoh
10 MB
: Chương Al-Haaqqoh.mp3
70.
Chương Al-Ma-a’-rij
9.3 MB
: Chương Al-Ma-a’-rij.mp3
71.
Chương Nuh
8.6 MB
: Chương Nuh.mp3
72.
Chương Al-Jin
10.2 MB
: Chương Al-Jin.mp3
73.
Chương Al-Muzzammil
8.3 MB
: Chương Al-Muzzammil.mp3
74.
Chương Al-Muddassir
9.9 MB
: Chương Al-Muddassir.mp3
75.
Chương Al-Qiyamah
5.9 MB
: Chương Al-Qiyamah.mp3
76.
Chương Al-Insaan
9.6 MB
: Chương Al-Insaan.mp3
77.
Chương Al-Mur-sa-lat
7.7 MB
: Chương Al-Mur-sa-lat.mp3
78.
Chương Al-Naba’
7.2 MB
: Chương Al-Naba’.mp3
79.
Chương Al-Na-zi-at
7 MB
: Chương Al-Na-zi-at.mp3
80.
Chương Al-A-ba-sa
6.1 MB
: Chương Al-A-ba-sa.mp3
81.
Chương Al-Takweer
3.8 MB
: Chương Al-Takweer.mp3
82.
Chương Al-Infitor
3.1 MB
: Chương Al-Infitor.mp3
83.
Chương Al-Mutoffifeen
6.7 MB
: Chương Al-Mutoffifeen.mp3
84.
Chương Al-Inshiqoq
3.7 MB
: Chương Al-Inshiqoq.mp3
85.
Chương Al-Buruj
4.1 MB
: Chương Al-Buruj.mp3
86.
Chương Al-Toriq
2.5 MB
: Chương Al-Toriq.mp3
87.
Chương Al-A’la
3 MB
: Chương Al-A’la.mp3
88.
Chương Al-Gho-shi-yah
3.6 MB
: Chương Al-Gho-shi-yah.mp3
89.
Chương Al-Fajr
5.4 MB
: Chương Al-Fajr.mp3
90.
Chương Al-Balad
3 MB
: Chương Al-Balad.mp3
91.
Chương Al-Shams
2.1 MB
: Chương Al-Shams.mp3
92.
Chương Al-Lail
2.4 MB
: Chương Al-Lail.mp3
93.
Chương Al-Dhuha
1.5 MB
: Chương Al-Dhuha.mp3
94.
Chương Al-Sharh
919.8 KB
: Chương Al-Sharh.mp3
95.
Chương Al-Tin
1.4 MB
: Chương Al-Tin.mp3
96.
Chương Al-A-laq
2.5 MB
: Chương Al-A-laq.mp3
97.
Chương Al-Qodr
1.2 MB
: Chương Al-Qodr.mp3
98.
Chương Al-Bai-yi-nah
3.3 MB
: Chương Al-Bai-yi-nah.mp3
99.
Chương Al-Zalzalah
1.3 MB
: Chương Al-Zalzalah.mp3
100.
Chương Al-Adiyat
1.5 MB
: Chương Al-Adiyat.mp3
101.
Chương Al-Qo-ri-ah
1.4 MB
: Chương Al-Qo-ri-ah.mp3
102.
Chương Al-Takasur
1.1 MB
: Chương Al-Takasur.mp3
103.
Chương Al-Osr
494.5 KB
: Chương Al-Osr.mp3
104.
Chương Al-Humazah
1.3 MB
: Chương Al-Humazah.mp3
105.
Chương Al-Feel
897.8 KB
: Chương Al-Feel.mp3
106.
Chương Quraish
781.8 KB
: Chương Quraish.mp3
107.
Chương Al-Ma-un
1 MB
: Chương Al-Ma-un.mp3
108.
Chương Al-Kawsar
570 KB
: Chương Al-Kawsar.mp3
109.
Chương Al-Kafirun
1.1 MB
: Chương Al-Kafirun.mp3
110.
Chương Al-Nosr
774.5 KB
: Chương Al-Nosr.mp3
111.
Chương Al-Masad
939.8 KB
: Chương Al-Masad.mp3
112.
Chương Al-Ikhlos
463.9 KB
: Chương Al-Ikhlos.mp3
113.
Chương Al-Falaq
770 KB
: Chương Al-Falaq.mp3
114.
Chương Al-Naas
1 MB
: Chương Al-Naas.mp3
115.
Chương Fatihah
1.2 MB
: Chương Fatihah.mp3
116.
Chương Al-Baqoroh
259.4 MB
: Chương Al-Baqoroh.mp3
117.
Chương Ali I’mron
148.9 MB
: Chương Ali I’mron.mp3
118.
Chương Al-Nisa
131 MB
: Chương Al-Nisa.mp3
119.
Chương Al-Ma-i-dah
110.1 MB
: Chương Al-Ma-i-dah.mp3
120.
Chương Al-An-am
114.2 MB
: Chương Al-An-am.mp3
121.
Chương A’raf
124.6 MB
: Chương A’raf.mp3
122.
Chương Al-Anfal
46.2 MB
: Chương Al-Anfal.mp3
123.
Chương Al-Tâubah
85.4 MB
: Chương Al-Tâubah.mp3
124.
Chương Yunus
67.8 MB
: Chương Yunus.mp3
125.
Chương Hud
68.3 MB
: Chương Hud.mp3
126.
Chương Yusuf
65.5 MB
: Chương Yusuf.mp3
127.
Chương Al-Ro’d
29 MB
: Chương Al-Ro’d.mp3
128.
Chương Ibrohim
27.1 MB
: Chương Ibrohim.mp3
129.
Chương Al-Hijr
28.2 MB
: Chương Al-Hijr.mp3
130.
Chương Al-Nahl
69.7 MB
: Chương Al-Nahl.mp3
131.
Chương Al-Isro
56.5 MB
: Chương Al-Isro.mp3
132.
Chương Al-Kahf
56.4 MB
: Chương Al-Kahf.mp3
133.
Chương Mar-yam
34.2 MB
: Chương Mar-yam.mp3
134.
Chương To-ha
42.6 MB
: Chương To-ha.mp3
135.
Chương Al-Ambiyah
42.9 MB
: Chương Al-Ambiyah.mp3
136.
Chương Al-Haj
47.6 MB
: Chương Al-Haj.mp3
137.
Chương Al-Mụminin
39.8 MB
: Chương Al-Mụminin.mp3
138.
Chương Al-Nur
46.4 MB
: Chương Al-Nur.mp3
139.
Chương Al-Furqon
30.4 MB
: Chương Al-Furqon.mp3
140.
Chương Al-Shu-a-ro
46.1 MB
: Chương Al-Shu-a-ro.mp3
141.
Chương Al-Naml
42.2 MB
: Chương Al-Naml.mp3
142.
Chương Al-Qosos
50.2 MB
: Chương Al-Qosos.mp3
143.
Chương Al-Ankabut
35.8 MB
: Chương Al-Ankabut.mp3
144.
Chương Al-Rum
30.4 MB
: Chương Al-Rum.mp3
145.
Chương Luqman
18.4 MB
: Chương Luqman.mp3
146.
Chương Al-Sajadah
13.7 MB
: Chương Al-Sajadah.mp3
147.
Chương Al-Ahzaab
48.2 MB
: Chương Al-Ahzaab.mp3
148.
Chương Saba’
31.6 MB
: Chương Saba’.mp3
149.
Chương Fatir
27.6 MB
: Chương Fatir.mp3
150.
Chương Yasin
25.7 MB
: Chương Yasin.mp3
151.
Chương Al-Soffat
37.5 MB
: Chương Al-Soffat.mp3
152.
Chương Sod
23.4 MB
: Chương Sod.mp3
153.
Chương Al-Zumar
40 MB
: Chương Al-Zumar.mp3
154.
Chương Ghofir
40.4 MB
: Chương Ghofir.mp3
155.
Chương Fussilat
28.6 MB
: Chương Fussilat.mp3
156.
Chương Al-Shuro
29.8 MB
: Chương Al-Shuro.mp3
157.
Chương Al-Zukhruf
31.8 MB
: Chương Al-Zukhruf.mp3
158.
Chương Al-Dukhon
14.1 MB
: Chương Al-Dukhon.mp3
159.
Chương Al-Jasiyah
18.6 MB
: Chương Al-Jasiyah.mp3
160.
Chương Al-Ahqof
24.6 MB
: Chương Al-Ahqof.mp3
161.
Chương Muhammad
18.6 MB
: Chương Muhammad.mp3
162.
Chương Al-Fath
19.5 MB
: Chương Al-Fath.mp3
163.
Chương Al-Hujurot
13.9 MB
: Chương Al-Hujurot.mp3
164.
Chương Qof
13.9 MB
: Chương Qof.mp3
165.
Chương Al-Zariyat
13.2 MB
: Chương Al-Zariyat.mp3
166.
Chương Al-Tur
11.6 MB
: Chương Al-Tur.mp3
167.
Chương Al-Najm
11.3 MB
: Chương Al-Najm.mp3
168.
Chương Al-Qomar
12.1 MB
: Chương Al-Qomar.mp3
169.
Chương Ar-Rohman
15.9 MB
: Chương Ar-Rohman.mp3
170.
Chương Al-Waqi-ah
16.3 MB
: Chương Al-Waqi-ah.mp3
171.
Chương Al-Hadeed
21.1 MB
: Chương Al-Hadeed.mp3
172.
Chương Al-Mujadalah
18 MB
: Chương Al-Mujadalah.mp3
173.
Chương Al-Hashr
17.5 MB
: Chương Al-Hashr.mp3
174.
Chương Al-Mumtahinah
13.2 MB
: Chương Al-Mumtahinah.mp3
175.
Chương Al-Sof
7.5 MB
: Chương Al-Sof.mp3
176.
Chương Al-Ju-mu-ah
5.6 MB
: Chương Al-Ju-mu-ah.mp3
177.
Chương Al-Munafiqun
6.4 MB
: Chương Al-Munafiqun.mp3
178.
Chương Al-Ta-gho-bun
8.1 MB
: Chương Al-Ta-gho-bun.mp3
179.
Chương Al-Tolaaq
10.9 MB
: Chương Al-Tolaaq.mp3
180.
Chương Al-Tahreem
9.4 MB
: Chương Al-Tahreem.mp3
181.
Chương Al-Mulk
11.6 MB
: Chương Al-Mulk.mp3
182.
Chương Al-Qolam
10.8 MB
: Chương Al-Qolam.mp3
183.
Chương Al-Haaqqoh
10 MB
: Chương Al-Haaqqoh.mp3
184.
Chương Al-Ma-a’-rij
9.3 MB
: Chương Al-Ma-a’-rij.mp3
185.
Chương Nuh
8.6 MB
: Chương Nuh.mp3
186.
Chương Al-Jin
10.2 MB
: Chương Al-Jin.mp3
187.
Chương Al-Muzzammil
8.3 MB
: Chương Al-Muzzammil.mp3
188.
Chương Al-Muddassir
9.9 MB
: Chương Al-Muddassir.mp3
189.
Chương Al-Qiyamah
5.9 MB
: Chương Al-Qiyamah.mp3
190.
Chương Al-Insaan
9.6 MB
: Chương Al-Insaan.mp3
191.
Chương Al-Mur-sa-lat
7.7 MB
: Chương Al-Mur-sa-lat.mp3
192.
Chương Al-Naba’
7.2 MB
: Chương Al-Naba’.mp3
193.
Chương Al-Na-zi-at
7 MB
: Chương Al-Na-zi-at.mp3
194.
Chương Al-A-ba-sa
6.1 MB
: Chương Al-A-ba-sa.mp3
195.
Chương Al-Takweer
3.8 MB
: Chương Al-Takweer.mp3
196.
Chương Al-Infitor
3.1 MB
: Chương Al-Infitor.mp3
197.
Chương Al-Mutoffifeen
6.7 MB
: Chương Al-Mutoffifeen.mp3
198.
Chương Al-Inshiqoq
3.7 MB
: Chương Al-Inshiqoq.mp3
199.
Chương Al-Buruj
4.1 MB
: Chương Al-Buruj.mp3
200.
Chương Al-Toriq
2.5 MB
: Chương Al-Toriq.mp3
201.
Chương Al-A’la
3 MB
: Chương Al-A’la.mp3
202.
Chương Al-Gho-shi-yah
3.6 MB
: Chương Al-Gho-shi-yah.mp3
203.
Chương Al-Fajr
5.4 MB
: Chương Al-Fajr.mp3
204.
Chương Al-Balad
3 MB
: Chương Al-Balad.mp3
205.
Chương Al-Shams
2.1 MB
: Chương Al-Shams.mp3
206.
Chương Al-Lail
2.4 MB
: Chương Al-Lail.mp3
207.
Chương Al-Dhuha
1.5 MB
: Chương Al-Dhuha.mp3
208.
Chương Al-Sharh
919.8 KB
: Chương Al-Sharh.mp3
209.
Chương Al-Tin
1.4 MB
: Chương Al-Tin.mp3
210.
Chương Al-A-laq
2.5 MB
: Chương Al-A-laq.mp3
211.
Chương Al-Qodr
1.2 MB
: Chương Al-Qodr.mp3
212.
Chương Al-Bai-yi-nah
3.3 MB
: Chương Al-Bai-yi-nah.mp3
213.
Chương Al-Zalzalah
1.3 MB
: Chương Al-Zalzalah.mp3
214.
Chương Al-Adiyat
1.5 MB
: Chương Al-Adiyat.mp3
215.
Chương Al-Qo-ri-ah
1.4 MB
: Chương Al-Qo-ri-ah.mp3
216.
Chương Al-Takasur
1.1 MB
: Chương Al-Takasur.mp3
217.
Chương Al-Osr
494.5 KB
: Chương Al-Osr.mp3
218.
Chương Al-Humazah
1.3 MB
: Chương Al-Humazah.mp3
219.
Chương Al-Feel
897.8 KB
: Chương Al-Feel.mp3
220.
Chương Quraish
781.8 KB
: Chương Quraish.mp3
221.
Chương Al-Ma-un
1 MB
: Chương Al-Ma-un.mp3
222.
Chương Al-Kawsar
570 KB
: Chương Al-Kawsar.mp3
223.
Chương Al-Kafirun
1.1 MB
: Chương Al-Kafirun.mp3
224.
Chương Al-Nosr
774.5 KB
: Chương Al-Nosr.mp3
225.
Chương Al-Masad
939.8 KB
: Chương Al-Masad.mp3
226.
Chương Al-Ikhlos
463.9 KB
: Chương Al-Ikhlos.mp3
227.
Chương Al-Falaq
770 KB
: Chương Al-Falaq.mp3
228.
Chương Al-Naas
1 MB
: Chương Al-Naas.mp3
Xem thêm ( 2 )
Go to the Top