Ар бир мусулмандын акыйдасы

Макалалар Материалдын эн белгиси
Title: Ар бир мусулмандын акыйдасы
тил: Кыргызча
Кыскача: Суроо-жооп иретинде жазылган бул макалада ар бир мусулман адам ишениши же четке кагышы зарыл болгон ишенимдер жънндъ баяндалат жана ар бир ишенимге Куран аяттары менен пайгамбарыбыздын хадистеринен далилдер келтирилет....
Кошулган дата: 2009-01-17
Линк: http://IslamHouse.com/191621
Translation of Subject Description: Арапча
Материалдын кошумчасы ( 1 )
1.
Ар бир мусулмандын акыйдасы
105.7 KB
: Ар бир мусулмандын акыйдасы.pdf
Detailed Description

 Ар бир мусулмандын акыйдасы

(жръгнъ бекем тйгън ишеними)

Суроо: Аллах Таала бизди эмне чн жаратты?

Жооп: Ъзнъ эч нерсени шерик кылбай ибадат кылуу чн.

Курандан далил:

“Мен (бардык) инсан жана жинди Ъзмъ гана ибадат кылуулары чн жараттым” (Зарият –56).

Хадистен далил:

“Аллахтын пенделери стндъг акысы Ага эч нерсени шерик кылбай ибадат кылууларынан турат” (Муттафакун алайхи).

Суроо: Биз Аллах Таалага кандай

ибадат кылышыбыз керек ?

Жооп: Аллах жана Анын элчиси буюргандай ыклас менен ибадат кылышыбыз керек.

Курандан далил:

“Алар Аллахка (жалгыз) Ъзнъ динди калыс кылган абалда ибадат кылууга буюрулушту” (Баййина-5).

Хадистен далил:

“Кимде-ким биз буюрбаган ишти жасаса,ал иш ъзнъ кайтат” (кабыл болбойт).

(Муслим риваят кылган)

Суроо: Биз Аллахка Андан корккон жана мт кылган ахыбалда ибадат кылабызбы?

Жооп: Ооба. Биз Аллах Таалага ошентип ибадат кылабыз.

Курандан далил:

“Ага (Аллахка) корккон жана мт кылган абалда дуба кылгыла” (Аьраф-56)

Хадистен далил:

“Мен Аллахтан бейишти мт кыламын жана тозогунан (коркуп) коргоо тилеймин”

(Абу Дауд)

Суроо: Аллахтан башкаларга, маселен олуяларга (аларды кудай ордунда кърп) дуба кылса (бир нерсе сураса) эмне

 болот?

Жооп: Ширк болот жана бул иш ъз ээсин тозокко алып кирет.

Курандан далил:

“Аллахка кошуп башка кудайларга дуба кылбагын! Анда сен анык азапталуучулардан болуп каласыё! (Шуара-213)

Хадистен далил:

“Кимде-ким Аллахка бир теёдешти таап алып, ошого дуба кылган абалда ълсъ,тозокко тшът” (Бухарий риваяты).

Суроо: Анда эмне дуба –бул ибадатбы?

Жооп: Ооба. Дуба бул ибадат болуп саналат.

Курандан далил:

“Жана силердин Раббиёер: Мага гана дуба кылгыла, Мен (дубаёарга жооп беремин (кабыл кыламын) деди” (Гаафир-60)

Хадистен далил:

“Дуба- бул ибадат”

(Тирмизий риваят кылган жана бул хадис сахих деген).

Суроо: Ълктър (арбактар) жардам сурап дуба кылганды угабы?

Жооп: Арбактар дуба кылганды (колдоо сураганды) укпайт.

Курандан далил:

“(Эй Мухаммад) Сен (съзёд) ълктъргъ угуза албайсыё (Намл-80)

“Жана сен мрзълърдъг ълктъргъ (съзёд) угуза албайсыё” (Фаатир-22).

Хадистен далил:

“Аллахтын жер жзндъ кезип жргън саякатчы периштелери бар. Алар (Мен ългъндъ) мага ммътмдн саламдарын

 жеткиришет”

(Сахих. Ахмад раивяты).

Суроо: Биз ълктърдън кайгы-кападан арылтууну сурасак болобу?

Жооп: Биз Аллахтан башкадан кайгы-кападан арылтууну суранбайбыз.

Курандан далил:

“Ошондо силер Роббиёерден кайгы-кападан арылтууну сурадынар, Ал силерге жооп берди” (Анфал-9)

Хадистен далил:

Ага (пайгамбарга) качан бир кайгы-капа жетсе:

“Эй,Тир! Эй (тбълк къзъмълдъп) Туруучу! Мен Сенин гана ырайымыёды суранамын! - дээр эле”

Суроо: Аллахтан башкалардан жардам сурасак болобу?

Жооп: (Аллахтын гана колунан келе турган иштерде) мусулман адамдар Андан башкага жалынбайт.

Курандан далилдер:

“Сага гана ибадат кылабыз жана Сенден гана жардам сурайбыз” (Фаатиха-5).

Хадисден далил:

“Эгер бир нерсе сурасаё Аллахтан сура жана эгер жардам сурасаё Аллахтан сура”

(Тирмизий)

Суроо: Алдыбыздагы тир адамдардан жардам сурасак болобу?

Жооп: Ооба. Эгер колунан келч иш болсо.

Курандан далил.

“Жана силер (эй мусулмандар) жакшылык жана такыба иштерде бири-бириёерге жардамдашкыла, жана кнъъ,

 душманчылык иштерде жардамдашпагыла (Маида-2).

Хадистен далил:

“Эгер пенде ъзнн бурадарына жардам бердън токтобосо, Аллах дагы ага (токтобой) жардам берет” (Муслим).

Суроо: Аллахдан башкага бир нерсени атаса болобу?

Жооп: Назир (атоо,багыштоо) Аллахтан башкага эч качан аталбайт.

Курандан далил:

“Эй,Раббим! Мен Сага курсагымдагы баланы (дйнълк иштерден) азат кылган абалда багыштадым (назир кылдым).

 Эми (аны) менден кабыл кыла кър!” (Аалы-Имран-35).

Хадистен далил:

“Кимде-ким Аллахка моюн сунууну назир кылган болсо, Ага моюн сунсун, жана кимде-ким Аллахка кнъъ кылууну назир

 кылса, Ага кнъъкър болбосун!” (Бухарий риваяты).

Also... ( 1 )
Go to the Top