कारी फारीस अब्बादको तेलावत कुरआन करीमको अलबम

समस्त कुरआन मजीद सामर्गीको विवरण,
शीर्षक: कारी फारीस अब्बादको तेलावत कुरआन करीमको अलबम
पाठान्तरकर्ता,: फारीस अब्बाद
संक्षिप्त विवरण: कारी फारीस अब्बादको तेलावत कुरआन करीमको अलबम राम्रो आलाजको साथ MP3 128 मा उपलब्ध छ।
थपने मिति: 2008-12-14
संक्षिप्त सम्पर्क: http://IslamHouse.com/187923
सामर्गीय सलंग्न ( 114 )
1.
सूरह अल्-फातिहा
707.1 KB
: सूरह अल्-फातिहा.mp3
2.
सूहर अल्- बकरह
103.2 MB
: सूहर अल्- बकरह.mp3
3.
सूरह अल्- ईमरान
56.8 MB
: सूरह अल्- ईमरान.mp3
4.
सूहर अन्-निसा
58.2 MB
: सूहर अन्-निसा.mp3
5.
सूरह अल्-माइदा
45.1 MB
: सूरह अल्-माइदा.mp3
6.
सूरह अल्-अन्आम
47.4 MB
: सूरह अल्-अन्आम.mp3
7.
सूरह अल्-अअराफ
53.2 MB
: सूरह अल्-अअराफ.mp3
8.
सूहर अल्-अन्फाल
20 MB
: सूहर अल्-अन्फाल.mp3
9.
सूरह अल्-तौबा
40.1 MB
: सूरह अल्-तौबा.mp3
10.
सूरह युनूस
28.7 MB
: सूरह युनूस.mp3
11.
सूरह हूद
30.1 MB
: सूरह हूद.mp3
12.
सूरह युसूफ
29.7 MB
: सूरह युसूफ.mp3
13.
सूरह अर्-रअद
13.7 MB
: सूरह अर्-रअद.mp3
14.
सूरह इब्राहीम
14.3 MB
: सूरह इब्राहीम.mp3
15.
सूरह अल्-हिज्र
12.1 MB
: सूरह अल्-हिज्र.mp3
16.
सूरह अन्-नहल
30 MB
: सूरह अन्-नहल.mp3
17.
सूरह अल्-इसरा
24.9 MB
: सूरह अल्-इसरा.mp3
18.
सूरह अल्-कहफ
24.9 MB
: सूरह अल्-कहफ.mp3
19.
सूरह मरयम
16.7 MB
: सूरह मरयम.mp3
20.
सूरह ताहा
21.9 MB
: सूरह ताहा.mp3
21.
सूरह अल्-अन्बया
20.8 MB
: सूरह अल्-अन्बया.mp3
22.
सूरह अल्-हज्ज
22.3 MB
: सूरह अल्-हज्ज.mp3
23.
सूरह अल्-मुअमेनीन
19.2 MB
: सूरह अल्-मुअमेनीन.mp3
24.
सूरह अन्-नुर
22.6 MB
: सूरह अन्-नुर.mp3
25.
सूरह अल्-फुरकान
15.1 MB
: सूरह अल्-फुरकान.mp3
26.
सूरह अश्-शुअरा
25.1 MB
: सूरह अश्-शुअरा.mp3
27.
सूरह अन्-नमल
20.7 MB
: सूरह अन्-नमल.mp3
28.
सूरह अल्-कसस्
24.2 MB
: सूरह अल्-कसस्.mp3
29.
सूरह अल्-अन्कबुत
16.9 MB
: सूरह अल्-अन्कबुत.mp3
30.
सूरह अर्-रुम
14.5 MB
: सूरह अर्-रुम.mp3
31.
सूरह लुकमान
9.1 MB
: सूरह लुकमान.mp3
32.
सूरह अस्-सज्दह
6.7 MB
: सूरह अस्-सज्दह.mp3
33.
सूरह अल्-अहजाब
23.6 MB
: सूरह अल्-अहजाब.mp3
34.
सूरह सबा
15 MB
: सूरह सबा.mp3
35.
सूरह फातीर
12.8 MB
: सूरह फातीर.mp3
36.
सूरह यासीन
12.5 MB
: सूरह यासीन.mp3
37.
सूरह अस्-साफात
15.8 MB
: सूरह अस्-साफात.mp3
38.
सूरह सुआद
12.1 MB
: सूरह सुआद.mp3
39.
सूरह अज्-जुमर
16.3 MB
: सूरह अज्-जुमर.mp3
40.
सूरह गाफिर
18.8 MB
: सूरह गाफिर.mp3
41.
सूरह फुस्सेललत
13 MB
: सूरह फुस्सेललत.mp3
42.
सूरह अश्-शूरा
13.2 MB
: सूरह अश्-शूरा.mp3
43.
सूरह अज्-जुख्ऱुफ
13.8 MB
: सूरह अज्-जुख्ऱुफ.mp3
44.
सूरह अद्-दुख्खान
5.9 MB
: सूरह अद्-दुख्खान.mp3
45.
सूरह अज्-जासीया
7.4 MB
: सूरह अज्-जासीया.mp3
46.
सूरह अल्-अहकाफ
9.6 MB
: सूरह अल्-अहकाफ.mp3
47.
सूरह मुहम्मद
8.4 MB
: सूरह मुहम्मद.mp3
48.
सूरह अल्-फतह
8.3 MB
: सूरह अल्-फतह.mp3
49.
सूरह हुजुरात
5.4 MB
: सूरह हुजुरात.mp3
50.
सूरह काफ
5.8 MB
: सूरह काफ.mp3
51.
सूरह अज्-जारीयात
6.2 MB
: सूरह अज्-जारीयात.mp3
52.
सूरह अत्-तूर
5.3 MB
: सूरह अत्-तूर.mp3
53.
सूरह अन्-नज्म
5.6 MB
: सूरह अन्-नज्म.mp3
54.
सूरह अल्-कमर
5.9 MB
: सूरह अल्-कमर.mp3
55.
सूरह अर्-रहमान
7.5 MB
: सूरह अर्-रहमान.mp3
56.
सूरह अल्-वाकिअह
7.3 MB
: सूरह अल्-वाकिअह.mp3
57.
सूरह अल्- हदीद
9 MB
: सूरह अल्- हदीद.mp3
58.
सुरह अल्-मुजादला
7.5 MB
: सुरह अल्-मुजादला.mp3
59.
सूरह अल्-हश्र
7.4 MB
: सूरह अल्-हश्र.mp3
60.
सूरह अल्-मुम्तहिना
5.6 MB
: सूरह अल्-मुम्तहिना.mp3
61.
सूरह अस्-सफ्फ
3.5 MB
: सूरह अस्-सफ्फ.mp3
62.
सूरह अल्-जुमुअह
3 MB
: सूरह अल्-जुमुअह.mp3
63.
सूरह अल्-मुनाफिकून
3.2 MB
: सूरह अल्-मुनाफिकून.mp3
64.
सूरह अत्-तगाबुन
4.1 MB
: सूरह अत्-तगाबुन.mp3
65.
सूरह अत्-तलाक
4.6 MB
: सूरह अत्-तलाक.mp3
66.
सूरह अत्-तहरिम
4.2 MB
: सूरह अत्-तहरिम.mp3
67.
सूरह अल्-मुल्क
5.3 MB
: सूरह अल्-मुल्क.mp3
68.
सूरह अल्-कलम
5.2 MB
: सूरह अल्-कलम.mp3
69.
सूरह अल्-हाक्कह
4.6 MB
: सूरह अल्-हाक्कह.mp3
70.
सूरह अल्-मआरिज
3.8 MB
: सूरह अल्-मआरिज.mp3
71.
सूरह नुह
3.6 MB
: सूरह नुह.mp3
72.
सूरह अल्-जिन्न
4.3 MB
: सूरह अल्-जिन्न.mp3
73.
सूरह अल्-मुज्जम्मिल
3.3 MB
: सूरह अल्-मुज्जम्मिल.mp3
74.
सूरह अल्-मुद्दस्सिर
4.2 MB
: सूरह अल्-मुद्दस्सिर.mp3
75.
सूरह अल्-कयामह
2.8 MB
: सूरह अल्-कयामह.mp3
76.
सूरह अल्-इन्सान
4.3 MB
: सूरह अल्-इन्सान.mp3
77.
सूरह अल्-मुर्सलात
3.4 MB
: सूरह अल्-मुर्सलात.mp3
78.
सूरह अन्-नबा
3.3 MB
: सूरह अन्-नबा.mp3
79.
सूरह अन्-नाजियात
3.2 MB
: सूरह अन्-नाजियात.mp3
80.
सूरह अबस
2.7 MB
: सूरह अबस.mp3
81.
सूरह अत्-तकविर
1.9 MB
: सूरह अत्-तकविर.mp3
82.
सूरह अल्- इन्फेतार
1.6 MB
: सूरह अल्- इन्फेतार.mp3
83.
सूरह अल्-मुतफ्फिन
3.2 MB
: सूरह अल्-मुतफ्फिन.mp3
84.
सूरह अल्-इनशेकाक
1.9 MB
: सूरह अल्-इनशेकाक.mp3
85.
सूरह अल्-बूरुज
1.9 MB
: सूरह अल्-बूरुज.mp3
86.
सूरह अत्-तारिक
1.2 MB
: सूरह अत्-तारिक.mp3
87.
सूरह अल्-अअला
1.3 MB
: सूरह अल्-अअला.mp3
88.
सूरह अल्-गाशिया
1.7 MB
: सूरह अल्-गाशिया.mp3
89.
सूरह अल्-फज्र
2.6 MB
: सूरह अल्-फज्र.mp3
90.
सूरह अल्-बलद
1.4 MB
: सूरह अल्-बलद.mp3
91.
सूरह अश्-शम्स
1 MB
: सूरह अश्-शम्स.mp3
92.
सूरह अल्-लैल
1.3 MB
: सूरह अल्-लैल.mp3
93.
सूरह अद्-दुहा
800.2 KB
: सूरह अद्-दुहा.mp3
94.
सूरह अश्-शरह
503.9 KB
: सूरह अश्-शरह.mp3
95.
सूरह अत्-तीन
710 KB
: सूरह अत्-तीन.mp3
96.
सूरह अल्-अलक
1.2 MB
: सूरह अल्-अलक.mp3
97.
सूरह अल्-कद्र
576.5 KB
: सूरह अल्-कद्र.mp3
98.
सूरह अल्-बैयिनह
1.5 MB
: सूरह अल्-बैयिनह.mp3
99.
सूरह अल्-जिलजाल
739 KB
: सूरह अल्-जिलजाल.mp3
100.
सूरह अल्-आदीयात
855.3 KB
: सूरह अल्-आदीयात.mp3
101.
सूरह अल्-कारीअह
779.8 KB
: सूरह अल्-कारीअह.mp3
102.
सूरह अत्-तकासुर
643.5 KB
: सूरह अत्-तकासुर.mp3
103.
सूरह अल्-अस्र
326.7 KB
: सूरह अल्-अस्र.mp3
104.
सूरह अल्-हुमजह्
643.5 KB
: सूरह अल्-हुमजह्.mp3
105.
सूरह अल्-फिल
521.4 KB
: सूरह अल्-फिल.mp3
106.
सूरह कुरैश
440.2 KB
: सूरह कुरैश.mp3
107.
सूरह अल्-माऊन
535.7 KB
: सूरह अल्-माऊन.mp3
108.
सूरह अल्-कौसर
286.3 KB
: सूरह अल्-कौसर.mp3
109.
सूरह अल्-काफिरुन
588 KB
: सूरह अल्-काफिरुन.mp3
110.
सूरह अन्-नस्र
405.1 KB
: सूरह अन्-नस्र.mp3
111.
सूरह अल्-मसद
474.9 KB
: सूरह अल्-मसद.mp3
112.
सूरह अल्-इख्लास
265.9 KB
: सूरह अल्-इख्लास.mp3
113.
सूरह अल्-फलक
405.1 KB
: सूरह अल्-फलक.mp3
114.
सूरह अन्-नास
480.6 KB
: सूरह अन्-नास.mp3
Go to the Top