Hayız ve Nifasla İlgili Hükümler

Makaleler Materyal hakkında bilgi
Adres: Hayız ve Nifasla İlgili Hükümler
Dil: Çince
Eklenme tarihi: 2008-07-18
Kısa link: http://IslamHouse.com/166286
Bu başlık, aşağıdaki konulara göre sınıflandırılmıştır:
Bu kart aşağıdaki dillere çevrilmiştir: Çince - Arapça - Taylandça - Malayalam - Bengalce - Boşnakça
Materyalin İlişikleri ( 1 )
1.
月经、产血、病血的论断
207.4 KB
: 月经、产血、病血的论断.pdf
Ayrıntılı bilgi

马秀兰译

月经,就是在每个月的几天内,从妇女的子宫中流出的黑红色的血液,女子初潮最小的年龄是九岁。

月经期间禁止做的事项:

禁止来月经的妇女做礼拜,封斋,念《古兰经》,触摸《古兰经》;禁止来月经的妇女停留在清真寺内;巡游天房;和丈夫做爱。

月经分为三种:

l、初潮。

2、正常期。

3、病血

1、初潮就是女子的第一次月经。在这之前,没有行过经。

初潮的论断:何时看见经血,何时停止做被禁止的一切事项,如果经血在一天一夜或几天后洁净了、那么就可以礼拜,封斋,恢复正常状况下的所有宗教功课。如果这种血流时间少于一天一夜,就停止了,这不算为月经。所以应该观察三个月;如果经血在每个月固定的日期流出,那就进入月经期了。

正常期的论断:月经来临时,就应停止做礼拜,封斋及其它禁止的事项。如果在来月经期间看见流出的月经是浑浊的,或黄色的液体,那就是月经。当月经停止时,就应该洗大净;进行正常的礼拜、封斋等。如果洁净之后,又看见浑浊的或黄色的液体时,就不必管它,可以照常礼拜、封斋。进入拜功之后来了月经,那么,月经净后应还补拜时入之后所撇的那番拜。如果在太阳落之前洁净了,应礼昏礼、宵礼。至于在黎明破晓之后,太阳升起之前洁净了,那只礼晨礼。如果在斋月里黎明破晓之前洁净了,即使还有少微一点点血,那么应举意封斋,其斋戒是成功的。过后不必还补。既使洗大净之前天色已破晓。如果在正常期洁净了,就应封斋;封完斋后,又流出血,那么其斋戒是成功的,过后不必还补。

病血:是由于亏血或其它病原因,从子宫里流出的坏血或病血。它连续不断的流出,不同于正常的月经。所以,在病血期间应该继续礼拜、封斋等。

病血的论断:来病血之前,是正常的月经期,并要了解来月经的可知的那几天内不礼拜不封斋,和经期内禁止做的事项。正常月经期过后,应洗大净、礼拜等。在这之后,如果继续流血,或不正常,或正常,但又忘记了月经的时间或天数的话,那么有两种情况:

第一种情况:根据流出的血液颜色来区别:在流黑红色血液期间,停止做礼拜及其它被禁止的事项;在流红色血液期间就应洗大净,做礼拜等。

第二种情况:不按照流出的血液的颜色来区别,而根据每个月的惯例情况,即来月经六~七日的期限计算;此后,洗大净、做礼拜、封斋、恢复在月经期间禁止做的一切事项。来病血的妇女应该每一番拜洗一次小净,洗大净则为嘉仪。允许晌礼和哺礼合并礼;昏礼和宵礼合并礼。如果来病血的妇女既有少量的血流出时,应加意提防并礼拜。

产血:产血是由于生孩子从子宫里流出的血。它的论断和月经的论断一样。禁止产妇做月经期间禁止的全部事项。产血最少日期无法确定,何时干净,何时洗大净、礼拜、封斋及其它事项。产血最多的日期为四十天,四十天圆满的时候,就应洗大净、礼拜、封斋等。四十天过后,流出的血称为病血,对于病血,前面已详细地作了解释,这里不再赘述。

在分娩前一、二天有血流出,是临近分娩的征兆,那么就应停止礼拜、封斋。

分娩一、二天后血流停止了,在此期间洗大净;若四十天之内血又流出,那就是产血。

四十天过后,血又流出,如果凑巧是每月来月经的惯例日期,那就是月经。如果不是惯例(正常)来月经的时间,那就是病血。

怀孕期间流出的血,其论断与病血的论断相同。如果孕妇流产了,能看清胎儿的体形,即便是比较模糊,其论断与产血的论断也是相同的。她可以不礼拜、不封斋,直至血流停止后再行恢复。如果看不清胎儿的体形,那么,其论断与病血的论断相同。

普通的论断

1)月经:如果病血的妇女或者产妇,均应提防流出的血污染身体或衣服。否则,就清洗。

2)洁净的女人应当知道;

白带:就是血完后的白色液体。

未见血:就是在阴部所放的卫生用品没有染上血,就证明经期已过。

3)在礼拜的时间里,如来月经和产血者洁净了,就应该洗大净。

4)来月经和产血只还补斋戒,不还补礼拜。

5)来月经和产血禁止礼拜、封斋、进入清真寺、诵读《古兰》、性交、巡游天房。

6)在月经和产血期间允许:拥抱、念赞词(纪念真主),除了不能巡游天房外,不允许做正朝和副朝的功修。

7)只要没有染上血,来月经和产血者的身体及衣服是干净的,允许和她们同桌吃饭及触摸她们,象平时和她们相处一样。因为,她们是洁净的。

[译者小记]此章附录不属于本书原著。为了使广大穆斯林姐妹清楚生理卫生与教门功课之间的具体情况和处理,译者特附录这一章节加以补遗以求更完善。谨此。

Go to the Top