ഖബര്‍ ആരാധനയും ആരാധകരും

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഖബര്‍ ആരാധനയും ആരാധകരും
ഭാഷ: റഷ്യന്‍
എഴുതിയ വ്യക്തി: അബൂ അബ്ദു റഹ്’മാന്‍ ദാഗിസ്താനി
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: ഖബര്‍ ആരാധനയും ആരാധകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ വിവരണം.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-04-23
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/123683
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: റഷ്യന്‍ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
Некоторые положения связанные с могилами и их обитателями
288.6 KB
: Некоторые положения связанные с могилами  и их обитателями.pdf
2.
Некоторые положения связанные с могилами и их обитателями
955.5 KB
: Некоторые положения связанные с могилами  и их обитателями.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

بسم الله الرحمن الرحيم

و به أستعين

Некоторые положения связанные с могилами[1]

Хвала Аллаху Господу миров. Мир и благословления Его последнему Пророку.

Скажу, а Аллах наделяет успехом.

В этой статье мне хотелось бы пояснить некоторые важные вопросы в теме связанной с могилами и строительства на них.

Сегодня некоторые малознакомые с Шариатскими науками мусульмане, говоря о серьезных вопросах, часто говорят в них без знания, а переводя с арабского или английского,  зачастую придают некоторым смыслам, пространные значения, далеко не отражающие их шариатско-терминологического значения.

Что такое "Макрух" в Шариате?

]وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ فَهُوَ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ بَيْنَ مَعَانٍ أَحَدِهَا : الْمَحْظُورُ ، فَكَثِيرًا مَا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ " وَأَكْرَهُ كَذَا " وَهُوَ يُرِيدُ التَّحْرِيمَ الثَّانِي : مَا نُهِيَ عَنْهُ نَهْيَ تَنْزِيهٍ ، وَهُوَ الَّذِي أَشْعَرَ بِأَنَّ تَرْكَهُ خَيْرٌ مِنْ فِعْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ عِقَابٌ كَمَا أَنَّ النَّدْبَ هُوَ الَّذِي أَشْعَرَ بِأَنَّ فِعْلَهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ الثَّالِثِ : تَرْكُ مَا هُوَ الْأَوْلَى وَإِنْ لَمْ يُنْهَ عَنْهُ ، كَتَرْكِ صَلَاةِ الضُّحَى مَثَلًا لَا لِنَهْيٍ وَرَدَ عَنْهُ وَلَكِنْ لِكَثْرَةِ فَضْلِهِ وَثَوَابِهِ قِيلَ : فِيهِ إنَّهُ مَكْرُوهٌ تَرْكُهُ.[ الكتاب : المستصفى.ص 125

Имам аль-Газали аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах, говорит:

"А что по поводу "макруха", то [надо знать], что оно является выражением, собирающее в себе не один смысл, в традиции [Ученых] Факьихов.

Среди этих смыслов, следующие:

Первое: ["макрух"] значит "махзур" (запрещенное); и многое из того, что говорил Имам аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах: "[وَأَكْرَهُ كَذَا]Я считаю, это не желательным", то он имел ввиду "тахрим" (запрет).

Второе: ["макрух"],- это то, от чего отстраняли, ["карахат ат-танзих"] отстранением очищения. Оставление этого лучше, чем совершение его, даже если за это не будет наказания. Это как [в случае] с "мандубом", - совершение этого лучше, чем оставление его.

Третье: ["макрух"],- это оставление того, что  приоритетнее [было бы выполнить], даже если не порицается оставление этого [в принципе]. Как к примеру, оставление молитвы "ад-Дзуха"[2], ["макрух"] не потому что пришло порицание этого [т.е. оставления молитвы "ад-Дзуха"], а за ее большие преимущества; потому сказано, что "макрух" (не желательно) оставление ее". Имам аль-Газали, в своей книге по "Основам Фикха", - "аль-Мустосфа", стр. 125.

Не договаривают те, кто в этом вопросе, говорит: "Строительство на могиле находящейся на собственной земле[3], является не запрещенным", не указывая на то, что в оставлении подобного строительства есть награда.

Факьих, Яхья ибн Муса ибн Рамадан, Шарафу-дин аль-Амратий аш-Шафии, умер в 989 г., да смилуется над ним Аллах, говорит:

و ضابط المكروه عكس ما ندب  -  كذلك الحرام عكس ما يجب

"А норма нежелательности, есть противоположное желательному,

Подобно как, запретное противоположно обязательному".

"Назм аль-Варакьат", Имама аль-Джувейни.

Автор,  Шарафу-дин аль-Амратий аш-Шафии.

 ]المندوب :هو ما في فعله الثواب, و لم يكن في تركه العقاب و عكسه, هو تعريف المكروه, و هو ما في تركه الثواب و لم يكن في فعله العقاب.[

Пояснение:

"Мандуб"- (рекомендуемое, желательное),- это, то в совершении чего будет награда, и не будет в оставлении этого наказания. Противоположным же этому является "макрух".

"Макрух"- (не рекомендуемое, не желательное),- это то, в оставлении чего будет награда, и в совершении чего не будет наказания.

В “Усуль-Фикьх”, есть 5 видов "Хукма" (правового постановления):

1) "Ваджиб" (или "Фард")- Обязательное; за выполнение этого будет награда, а за оставление грех и наказание.

2) "Мандуб" (или по другому “сунна”)- Желательное (рекомендуемое);  за совершение этого будет награда, за оставление не будет наказания.

3) "Макрух" (или по другому “карахат”)- Не желательное (не рекомендуемое); за оставление этого будет награда, а совершение не будет наказания.

4) "Харам"- Запрещенное; за совершение этого будет грех и наказание, а за оставление будет награда.

5) "Мубах"- К этому виду относится все остальное, что не пришло в Шариате как относящееся к "Ваджибу", "Мандубу", "Макруху" и "Хараму".

و ليس في المباح من ثواب   -    فعلا و تركا بل و لا عقاب

И нет в "мубахе" из награды ничего,

Хоть делай, а хоть оставляй его.

и не накажет за него, [тебя никто].

"Назм аль-Варакьат", Имама аль-Джувейни.

Шарафу-дин аль-Амратий аш-Шафии.

        Тут, мне хотелось бы дать четкое определение "Хукма" строительства на могилах на тех землях, которые принадлежат умершим и их наследникам и пояснить его.

Как ясно из слов большинства Ученых нашей Уммы,- это относится к "Макрух"[4], и это означает, что за оставление этого будет награда, а за совершение не будет наказания.  "Мубах" означает, что за это действие нет ни награды, ни наказания.

       Тогда у меня появляются вопросы; что же подталкивает людей на подобное строительство?

  • Мы желаем, блага?

Но ведь благо в оставлении "Макруха".

·        Наличие лишних финансовых средств?

 Но ведь наша Умма, истекает кровью "шахидов" и слезами сирот,  вдов, и бедняков.

·        Таким образом нам сегодня хотят напомнить о наших праведных предках и Ученых?

Но ведь наши Университеты и "мадраса", стоят в плачевных состояниях, и их крайне не хватает. Ученые, наследники Пророка, и по сей день, живы, и всегда Аллах будет избирать "Абдалей"[5], чтоб продолжилась эта религия, и достигла тех пределов, куда достигает день и ночь. Так зачем же покидать живых Ученых,- чтоб посещать умерших? Нет, я не говорю о нежелательности посещения могил, я лишь хочу указать на то, чтоб мы больше побуждали мусульман сегодня идти к живым Ученым, идти в Исламские учебные заведения, обустраивать их, делать так, чтоб Исламское образование стало доступным и качественным. Чтоб строились не гробницы и усыпальницы, засыпанные золотом и обвешанные тряпками, а строились Университеты и школы, где будет даваться высокое и качественное образование, и преподаваться все науки необходимые сегодня человеку. Ведь расходовать средства на эти цели нам "Ваджиб" [обязательно], так почему же мы оставляем "Ваджиб" и расходуем их на "Макрух" [нежелательное], либо побуждаем к этому?

Далее, я отмечу следующее. Оставление дел, которые не делал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и не делали его благородные сподвижники, да будет доволен ими Аллах, в делах связанных с практикой похорон, оказания почета и уважения покойному при похоронах, и после его погребения, что так же выражается в обустройстве его могилы.

“Сахабы” (сподвижники) и “Табиины” (последователи “Сахабов”), хоронили величайших Ученых, Праведников и любимцев Аллаха, из "Ансаров" и "Мухаджиров", и без сомнения оказали достойную им почесть в похоронах. И не думаю, что кто-нибудь сможет предположить что “Сахабы” и “Табиины”, хороня любимцев Аллаха, упустили какое  либо желательное действие, которое бы несло в себе благой пример для последующих поколений мусульман. Поэтому я хотел бы обратить ваше внимание, на слова Имама аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах, которые я приведу чуть ниже.

]وأحب ان لا يزاد في القبر تراب من غيره وليس بأن يكون فيه تراب من غيره بأس إذا إذا زيد فيه تراب من غيره ارتفع جدا وإنما أحب أن يشخص على جه الارض شبرا أو نحوه وأحب أن لا يبنى ولا يجصص فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء وليس الموت موضع واحد منهما ولم أر قبور المهاجرين والانصار مجصصة (قال الراوى) عن طاوس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تبنى القبور أو تجصص (قال الشافعي) وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك فإن كانت القبور في الارض يملكها الموتى في حياتهم أو ورثتهم بعدهم لم يهدم شئ أن يبنى منها وإنما يهدم أن هدم ما لا يملكه أحد فهدمه لئلا يحجر على الناس موضع القبر فلا يدفن فيه أحد فيضيق ذلك بالناس[. الكتاب : الأم

Говорит Имам аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах: "Я считаю, что не следует добавлять к могиле, песок не из нее [т.е. кроме того песка, что был вырыт копая могилу], но, однако не беда, если он будет добавлен с условием, что [могила] не будет слишком возвышаться. Я считаю что [могиле] следует возвышаться над землей лишь на "шибр" [пядь руки], или что-то около того. Я считаю, что не надо строить на могилах и гипсовать их, потому что это походит на украшение, а в этом не нуждается покойный.

Я не видел ни одной могилы "мухаджиров" и "ансаров" покрытой гипсом. [Приводит передатчик] от Тавуса;  что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, порицал от того, чтоб строить на могилах или гипсовать их. [Сказал аш-Шафии] Я видел из правителей [Мекки], тех кто разрушал в Мекке, то что стоили в ней [на могилах], и я не видел [Ученых] Факьихов которые бы выражали на это [свое] порицание.

Если могилы, находятся на земле, которыми владели умершие при жизни, или владеют [этой землей] их наследники, то не разрушается построенное на них, разрушается то, что построено на той земле, которой не владеет никто. И разрушение этого [вызвано тем], чтоб не мешало людям строение на могиле, [из-за чего] будет [невозможно] хоронить других". Имам аш-Шафии "аль-Умм".

В словах Имама аш-Шафии, нам открывается важный пример действия “Сахабов” и “Табиинов”, касающийся правил похорон и оказания почета и уважения умершим после них. Думаю не надо никому доказывать, что они наидостойнейшие творения Аллаха, после Пророков (мир им), чтоб следовать им в подобном примере, и что они, были самыми знающими в нашей Умме, и самыми старающимися преуспеть и не упустить ничего благого, в делах несущих успех в этом “Дуния” и в “Ахирате”.

Говорит Имам ан-Навави, да смилуется над ним Аллах:

]قال المصنف رحمه الله *  ولا يزاد في التراب الذى أخرج من القبر فان زادوا فلا بأس به * ويشخص القبر من الارض قدر شبر لما روى القاسم ابن محمد قال " دخلت علي عائشة فقلت اكشفي لي عن قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم وصاحبيه فشكفت عن ثلاثه قبور لا مشرفة ولا لاطئة [الكتاب : المجموع  5-295

Сказал автор, да смилуется над ним Аллах: "Не следует добавлять к могиле, песок не из нее [т.е. кроме того песка, что был вырыт, копая могилу], но, однако не беда, если он будет добавлен.* [Могиле] следует возвышаться над землей лишь на "шибр" [пядь руки]: как приводит Кьасим ибн Мухаммад сказавший: "Я зашел к ‘Аише, да будет доволен ею Аллах, и попросил ее, чтоб она показала мне могилу посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а так же его двух соратников. Она показала мне три могилы, [которые не были} ни возвышенными, ни сравненными с землей абсолютно". Имам ан-Навави "Маджмуа" 5/ 295.

](السادسة) قال الشافعي والاصحاب يكره ان يجصص القبر وان يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك وان يبني عليه وهذا لا خلاف فيه عندنا وبه قال مالك واحمد وداود وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة لا يكره[

Говорит Имам ан-Навави, да смилуется над ним Аллах: "(Шестое). Сказал аш-Шафии и его ученики-соратники: "["юкраху"] является не желательным гипсование могил, и то, чтоб писать на них имя ее обитателя, либо что-то другое, а так же, строить на них". [Продолжает ан-Навави] И это, то в чем нет у нас [Ученых, последователей Имама аш-Шафии] разногласия. Это же самое сказали, Имам Малик, Ахмад, Давуд [аз-Зохири], и большинство Ученых. Сказал Абу Ханифа [не является] не  желательным...". "Маджмуа" 5/ 298.

Тоже самое, вы можете встретить у более поздних Ученых Шафиитов, таких как Такьия-дин Абу Бакр аль-Хусайни аш-Шафии (умер в 829 г.); Закарья аль-Ансари аш-Шафии и другие, а противоречили им лишь те, кто отошли от основ этого мазхаба.

Теперь мы поговорим о том, понимается ли под строительством на могилах[6] то, что на них "Мубах" или "Макрух", строить мечети?

Конечно же, нет. Мы знаем, что к могилам нельзя относиться пренебрежительно; наступать на них, плевать, справлять на них свою нужду и т.п. Поэтому ни у кого не вызовет сомнения, если мы скажем, что строить туалеты на могилах запрещено, даже если эта постройка будет на собственной земле, т.к. это послужит тому, что люди справляя нужду, тем самым попадут в грех. Так же как порицается унижение могил, а даже больше этого, порицается их возвеличивание! Что в частности выражается строением на них мечетей. Подобное строительство ведет к самому страшному греху, “Ширку”.

Джалалуддин ас-Суюти аш-Шафии, умер в 911 г., (да смилуется над ним Аллах) пишет:

أصل عبادة الأوثان

]واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب الكراهة في الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة النجاسة، ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليها، سواء كانت مقبرة أو لم تكن. وليس ذلك كل المقصود بالنهي، وإنما المقصود الأكبر بالنهي إنما هو مظنة اتخاذها أوثاناً. كما ورد عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه من بعده من الناس. وقد نص النبي ( على العلة بقوله: " اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد " ويقول: " إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، ولا تجلسوا عليها " الحديث المتقدم. وأخبر  أن الكفار " كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شر الخلق عند الله يوم القيامة " فجمع  بين التماثيل وبين القبور. وأيضاً فإن الّلات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك يلت السويق بالسمن ويطعمه للحاج، فلما مات عكفوا على قبره.[

“И знай, что некоторые “Факьихи” считали, что запрещение молитвы на кладбищах заключалось лишь в том, что в них находится “наджаса”[7], а молитва запрещена на загрязнённой земле, будь то на кладбище или нет. Но это не единственное, почему есть запрет молитвы на кладбищах. Величайшая причина запрета молитвы (намаза) на кладбищах,- это боязнь того, что это станет источником и начальной причиной, взятия могилы, идолом. Как пришло от Имама Шафии (да смилуется над ним Аллах) он сказал: "И я порицаю[8], возвеличивание любого творения, и чтоб это ещё доводило до того, что начинают делать из могилы его, место поклонения. И это, потому что я боюсь “фитны”, которая может постичь людей". "Аль-Умм" 1/246.

Ведь сказал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), выразив причину своего порицания: "О Аллах, не делай могилу мою идолом, которому поклоняются". Привёл Имам Малик в "Мувата`" 1/172, и Имам Ахмад, хадис хороший.

И сказал он (да благословит его Аллах и приветствует) так же: "Поистине те, кто были до вас, брали могилы, местами поклонения, не берите могилы местами поклонения!" Имам Муслим.

И оповестил нас посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), что когда умирал праведный человек у неверных (тех, кто был до нас), они строили на его могиле мечеть, и рисовали его изображение. И сказал посланник Аллаха, что они наихудшие из творений перед Аллахом в Судный день. Приводит Имам Бухари.

И обобщил посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), идолов и могилы в одно. Известно также, что причиной поклонения [идолу] ал-Лату, было возвеличивание праведника [по имени ал-Лат], который замешивал кашу и кормил ею паломников [к дому Аллаха], когда же он умер, [люди] стали простаивать на его могиле"”. Читайте это у Имама ас-Суюти в книге "Амру биль-иттиба`, ва нах`ю аниль ибтида`" на стр.136-137. Издательство "дар ибн Аффан" Каир 2001 г.

После приведения достоверных хадисов о запрете брать могилы мечетями ас-Суюти говорит: "И прямо сказали Ученые различных правовых школ о запрете этого [т.е. строительства мечетей на могилах], и нет сомнения в запрете на это, опираясь на то, что  пришло в "Сахихе" [Муслима]".  Далее ас-Суюти приводит "Иджма"[9] на запрет подобного строительства: "А эти мечети, построенные на могилах, обязательно следует их удалить, и в этом нет разногласия среди известных Ученых". «Амру биль-иттиба`, ва нах`ю аниль ибтида`" на стр.130-134.

Приводит Шейх Саийд Сабик, да смилуется над ним Аллах, в "Фикьху ас-Сунна" следующее: "И дали “фатву” Ученые на то, чтоб сносить мечети и купола, построенные на могилах. Сказал Ибн Хаджар аль-Хайтами аш-Шафии в своей книге "аз-Заваджир": "И обязательно необходимо спешить в сносе мечетей и куполов на могилах, т.к. они хуже, чем мечеть "ад-Дзорар", которая была основана на ослушании посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и потому что он, порицал от этого и приказывал сносить возвышенные могилы". Том 1, стр. 287.

Слова Ибн Дакьика аль-‘Ида аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах.

]الْحَدِيثُ الْحَادِيَ عَشَرَ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ : { لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، يُقَالُ لَهَا : مَارِيَةُ - وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ - فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : أُولَئِكَ إذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ . }

وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا } إشَارَةٌ إلَى الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ . وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْحَدِيثُ الْآخَرُ { لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ }

{ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ } .

الْحَدِيثُ الثَّانِي عَشَرَ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : { قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ . قَالَتْ : وَلَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا } .

هَذَا الْحَدِيثُ : يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِ اتِّخَاذِ قَبْرِ الرَّسُولِ مَسْجِدًا وَمِنْهُ يُفْهَمُ امْتِنَاعُ الصَّلَاةِ عَلَى قَبْرِهِ . وَمِنْ الْفُقَهَاءِ مَنْ اسْتَدَلَّ بِعَدَمِ صَلَاةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى قَبْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَدَمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ جُمْلَةً . وَأُجِيبُوا عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ قَبْرَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْصُوصٌ عَنْ هَذَا بِمَا فُهِمَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ النَّهْيِ عَنْ اتِّخَاذِ قَبْرِهِ مَسْجِدًا . وَبَعْضُ النَّاسِ : أَجَازَ الصَّلَاةَ عَلَى قَبْرِ الرَّسُولِ ، كَجَوَازِهَا عَلَى قَبْرِ غَيْرِهِ عِنْدَهُ . وَهُوَ ضَعِيفٌ لِتَطَابُقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى خِلَافِهِ ، وَلِإِشْعَارِ الْحَدِيثِ بِالْمَنْعِ مِنْهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ[

Передается от ‘Аиши (да будет доволен ею Аллах): "Когда уже сильно заболел Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), некоторые из его жен, [это Умму Салама и Умму Хабиба] упомянули при нем о церкви, которую они видели в Хабаше [Эфиопии] под названием – “Мария”, они рассказали о ее красоте и изображениях в ней; и тут Пророк поднял свою голову и сказал: "Это те, у которых если умер праведник, они строят на его могиле “мечеть” (место поклонения), затем изображают в ней эти изображения,- они являются наихудшими творениями у Аллаха!" Передает Имам Бухари и Муслим.

Сказал Ибн Дакьик аль-‘Ид аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах, в комментариях к этому хадису в своей книге "Ихкам аль-Ахкам фи шархи ‘умдатуль ахкам" стр. 200:

"… А слово его (да благословит его Аллах и приветствует): "они строят на его могиле мечеть (место поклонения)", указание на запрет этого. И ясно об этом указано в хадисе: "Аллах проклял иудеев и христиан за то, что они избрали могилы своих пророков местами для поклонения. О Аллах не делай мою могилу местом празднеств (регулярного посещения)".

Передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, уже болевший той болезнью, от которой он умер, сказал: "Аллах проклял иудеев и христиан за то, что они избрали могилы своих пророков местами для поклонения".

(‘Аиша также) сказала: "И если бы не это, то могилу его обязательно сделали бы заметной, однако я боюсь, что и её могут сделать местом поклонения". Передает Имам Бухари и Муслим.

Ибн Дакьик аль-‘Ид (да смилуется над ним Аллах) комментирует: "Этот хадис указывает на запрет брать могилу Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) мечетью, и из него понимается запрет молитвы на его могиле".

]وَلَا يَجُوزُ اتِّخَاذُ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ لِهَذَا الْخَبَرِ ؛ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ } يُحَذِّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا[

Сказал Ибн Кьудама аль-Макдаси после того, как привел хадис Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в порицание брать могилы мечетями, говорит: "И не дозволено брать мечети [места поклонения] на могилах, опираясь на этот хадис. А так же [на то, что] Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Аллах проклял иудеев и христиан за то, что они избрали могилы своих пророков местами для поклонения", предостерегая от того, что они совершали". "Аль-Мугьни" том 4. стр. 440.

     И в конце я приведу некоторые положения связанные с могилами, их обитателями, и “адабе”[10] при их посещении.

“Зиярат”[11] могил, “Адабы”

Сказал Имам аш-Шафии (да смилуется над ним Аллах): "Я не порицаю посещение могил, но однако не надо при “зиярате” говорить неприличные слова или “дуа”, призывая погибель и скорейшую смерть [на себя]. А если ты делаешь “зиярат”, то проси прощение для покойного, смягчай своё сердце, вспомни "Ахират",[12] - эти дела из того, что я не порицаю". Китабуль-Умм 1/278.

Организация посиделок и “мавлидов” в усыпальницах на “зияратах” [могилах].

Сказал Шейх аль-Манави аш-Шафии ас-Суфий в своей книге "Фейдз аль-Кьадир", комментарием к хадису: "Не устраивайте на моей могиле празднеств [’Идд], посылайте благословления на меня, где бы вы ни были, поистине они дойдут до меня".

[аль-‘Идд],- это то к чему возвращаются периодически. [Смысл хадиса], не делайте из моей могилы [место], куда приходят, когда пожелают, чтобы вознести на меня благословления. Внешнее указание в нем [хадисе], запрещение брать себе это в обычай, и означает запрещение их предположения, что мольба не рядом с могилой, не доходит до него...".

Затем аль-Манави говорит: "Из этого хадиса так же берется, что собрания людей на могилах некоторых праведников, в определенный день или месяц, объясняя это тем, что этот день, день рождения Шейха [мавлид], после чего они там кушают и пьют, а может быть устраивают танцы. Это все запрещено, и на правителе лежит обязанность, порицания их и выдворение их оттуда".

Целование и прикасания к могилам

Знайте, что все Факихи Шафиитского мазхаба порицали целование любых неодушевлённых предметов "та’аббудом" – [т.е. желая этим поклонение Аллаху и приближения к Нему], кроме чёрного камня или Корана.

Ибн Хаджар Аскалани (да смилуется над ним Аллах), приводя хадис: "Умар ибн Хаттаб, поцеловав чёрный камень, сказал: "Клянусь Аллахом, поистине я знаю, что ты просто камень, ты не приносишь пользы и не вредишь, и если бы я не видел, что Пророк целовал тебя, то не поцеловал бы тебя". Бухари. Ибн Хаджар продолжает: "Сказал наш шейх, в “Шархе Тирмизи”: ”В этом хадисе порицание на целование чего-либо, кроме утверждённого шариатом, в позволении целования". Книга "Фатхуль Бари" 3/463.

Сказал Имам ан-Навави (да смилуется над ним Аллах) о “адабе” посещения могилы Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): "И порицаемо прикасаться к ней рукой и целовать её. Правильно, по “адабу”, надо быть на расстоянии от неё, так как если бы пришёл кто-то посетить Пророка при его жизни. Это будет правильно и это то, что сказали “Улема” [Ученые] и следовали этому. И не следует обольщаться действиями многих простых людей, которые нарушают эти “адабы” ... опасность в том, что они полагают, что прикосновение рукой и т.п. способствует получению большего “бараката”[13], и это всё от их невежества, потому что “баракат” лишь в том, что соответствует Шариату и словам Алимов [Ученых]. Так как же они желают преуспеть, противореча правильным “адабам”". “Матн Идах фи манасик” ан-Навави стр.161. Издательство “дар кутуб ильмия”. Бейрут. Первое издание. 1405 г.Х.

Сказал Абу аль-Вафа, ‘Али ибн ‘Акьиль[14] ибн Мухаммад ибн ‘Акьиль аль-Багдади аль-Ханбали (431-513 г.)

] ورأيت لأبى الوفاء بن عقيل فى ذلك فصلاً حسناً، فذكرته بلفظه، قال: "لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام، عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم، إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندى كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وإكرامها، بما نهى عنه الشرع: من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها، وخطاب الموتى بالحوائج، وكتب الرقاع فيها: يا مولاى افعل بى كذا وكذا. وأخذ تربتها تبركا، وإفاضة الطيب على القبور. وشد الرحال إليها، وإلقاء الخرق على الشجر، اقتداء بمن عبد اللات والعزى...[

"А когда стали тяжелы для невежд и этих шаек, [шариатские] обязанности, они отклонились от Шариатских положений к возвеличиванию других положений, которые они сами для себя постановили, ...они для меня неверные за эти положения; [и это такие положения] как: возвеличивание могил,… обращения к мертвым с просьбами, писанина на тряпочках: "О владыка мой, сделай мне то-то и то-то, и подвешивание этих кусочков материи на деревья,- это следование за теми, кто поклонялся аль-Лату[15] и Уззе". Приводит Ибн Джавзи в "Тальбис Иблис" стр. 402, а так же Ибн Каийим аль-Джавзия в "Игьасатуль Лахфан" стр. 201.

Чтение Корана и послание награды за это чтение покойному

Сказал Имам аш-Шафии (да смилуется над ним Аллах); "Доходит до покойника, из дел совершённых не им, три дела: 1) “Хадж”. 2) “Садакьа” за него. 3) “дуа”.

А что-то другое вроде намаза, поста, то награда за них только тому, кто делает их". Китабуль-Умм 4/120.

Сказал Имам ан-Навави (да смилуется над ним Аллах): "Награда за чтение Корана до покойного не доходит, и это общеизвестно в мазхабе Шафии". Книга "Шарх Муслима" 7/90, а так же 11/75.

Спросили Султан аль-Улема, ‘Изза ибн Абдус-Салама аш-Шафии, [умер 660 году] (да смилуется над ним Аллах): "Есть ли в "талкьине" для умершего, благо и что-то из наследия [т.е. со слов Пророка, Сахабов или Табиинов] или нет? Доходит ли награда за чтение Корана, мёртвому, или нет?"

Он ответил (да смилуется над ним Аллах): "Нет ничего достоверного о "талкине",- это “бид`а” (новшество), а слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): "Делайте "талкин" умирающим (говоря): "Ля иляха илля ЛЛах", относятся к тому, кто при смерти и потерял надежду на жизнь.

А что по поводу награды за чтение (Корана), то она только для чтеца, не доходит она к другому, согласно Слову Его:

"Человеку уготовано только то, что [заслужил] он усердием". Сура Наджм 39 аят. Так же аяты:

"Ему (Человеку) достанется то, что он приобрел". Бакара 286 аят.

"Мы сказали: «Если вы творите добро, то поступаете во благо себе". Сура Исра 7 аят.

А так же слова посланника Аллаха (мир ему и благословления Аллаха): "Кто читал Коран, тому за каждую букву 10 благих дел". И сделал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) награду за чтение каждой буквы, для чтеца. А тот, кто сделал её для другого (умершего или живого), тот противоречит прямым указаниям аятов и хадиса, без шариатского доказательства. Кто делает награду за своё чтение Корана, для умершего, тот противоречит Слову Аллаха:

"Человеку уготовано только то, что [заслужил] он усердием".

Поистине чтение - не является усердием и делом умершего. Так же Аллах, указал, что праведные дела для совершающего их:

 "Кто поступает праведно, тот поступает во благо себе". Сура Фуссилят 46 аят.

А тот, кто сделал награду дела, для тех, кто это не делал, тот противоречит Корану и Хадису.

И моё крайнее удивление, на то, что некоторые люди, утверждают дозволенность обратного, опираясь на сны. Нет во снах, шариатского доказательства, которым можно утверждать. Наверняка видимое во сне, это преукрашения шайтана.

Нельзя посылать награду за свое чтение Корана...". Фатвы Изза ибн Абду-Салама стр. 98-100. 

Говорит Ибн Касир аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах, в своем Тафсире к 39 аяту Суры Наджм:

"Человеку уготовано только то, что [заслужил] он усердием". Сура Наджм 39 аят.

"Т.е. так же, как на него не ложится ответственность за чужие дурные дела, так же он не получит награды, кроме как за то, что он сам приобрел. Из этого аята Имам аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах, и его последователи посчитали, что не доходит награда за чтение Корана до покойных, потому что это не является их делом и приобретением. Поэтому Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не побуждал к подобному в Сунне, не указав на подобное ни текстом, ни намеком. Ничего подобного не пришло от Сахабов, да будет доволен ими Аллах. А если бы в этом было благо, то они опередили бы нас в этом. Приближение [к Аллаху] ограничено в текстах [Корана и Сунны], и не следует об этом рассуждать, сравнивая по аналогии и выражая собственный взгляд. А что по поводу “дуа”, “садакьа”, то по поводу этого есть “Иджма” и Шариатские тексты о том, что они доходят до покойного". "Тафсир аль-Кьуран аль-Азым" том 6 стр. 38.

Хвала Аллаху, мир и благословления нашему любимому Пророку Мухаммаду, его семье и всем сподвижникам.

23 Мухаррам 1429 г.

 


[1]  Основной акцент  в этой работе ставился на исследование книг Шафиитских Ученых. Это  связано с тем, что статья писалась по причине публикации на русскоязычном портале Ислам. ру  статьи о дозволенности строительства на могилах мавзолеев и усыпальниц, где приводилась фатва Шафиитского  Ученого,  с фальсификацией цитаты Хафиза аль-Хакима.

[2] Молитва после восхода солнца.

[3]  Здесь идет речь о разделении Учеными Факихами строительства на могилах, на 1) строительство на общественных кладбищах, 2) строительство на собственной земле. В соответствии с этим разделением идет расхождение в правовом постановлении на подобное строительство.

[4] ["карахат ат-танзих"] отстранением очищения. Оставление этого лучше, чем совершение его, даже если за это не будет наказания.

[5] Заменители. Т.е. Ученые "авлия Аллаха", которые имеют истинные знания, и если умирает один из них, то Аллах заменяет его на другого, так, что всегда на земле будет группа Ученых, твердо стоящая на истинных знаниях.

[6] Могилах находящихся на собственной земле.

[7] Плоть мёртвых людей смешанная с землёй.

[8]  Глагол "акраху" ["карахат"], в словах Имама аш-Шафии, без сомнения несет смысл, "тахрима"- запрещения, т.к. речь идет о возвеличивании творений. Как мы выше указывали на это со слов Имама аль-Газали.

[9] Единогласное решение Ученых.

"Иджма", на запрет строительства мечетей на могилах, приводят так же: Шейх аль-Ислам Ибн Теймия, Ибн Каийим аль-Джавзия, Имам аш-Шавкани и другие.

[10]  Правила приличия.

[11]  Посещение могил.

[12]  Жизнь после смерти.

[13]  Благодать от Аллаха.

[14] Сказал  Имам аз-Захаби в книге "Сияр" том 2 стр. 2812: "Ибн ‘Акьиль, выдающийся Имам, море (знаний), Шейх Ханбалитов, ...". ["Сияр" 2/2812].

[15] "аль-Лат" идол, которому поклонялись Курейшитские многобожники в Мекке, был никем иным, как праведным человеком, который очень много поклонялся и был известен тем, что замешивал кашу с маслом и кормил ей паломников у Каабы, чем и заслужил себе это прозвище "аль-Лат", что с арабского языка означает; толочь, замешивать. После того, как он умер, арабы - многобожники стали его возвеличивать, много посещали его могилу, вскоре стали через него взывать к Аллаху и т.д.

В Тафcире Ибн Джарирa Табари, приводится переданный Суфйаном ас-Саури от Мансура от Муджахида комментарий последнего к высказыванию Всевышнего “Размышляли ли вы об аль-Лат и аль-Уззе?...”. Сура Звезда, 19 аят; ”Он [идол] готовил им кашу из крупы, а когда умер, они начали молиться на его могиле”. То же самое рассказал Абу аль-Джауза от Ибн Аббаса: Он готовил для паломников кашу из крупы”.

Go to the Top