അഹ് ലു സുന്നത്തു വല്‍ ജമാ‍‘അത്തിന്‍റെ വീക്ഷണത്തില്‍ ഖുര്‍ആന് വിവരണത്തിന്‍റെ മാനദ്ണ്ഡങ്ങള്‍

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: അഹ് ലു സുന്നത്തു വല്‍ ജമാ‍‘അത്തിന്‍റെ വീക്ഷണത്തില്‍ ഖുര്‍ആന് വിവരണത്തിന്‍റെ മാനദ്ണ്ഡങ്ങള്‍
ഭാഷ: റഷ്യന്‍
പരിശോധകര്‍: അബൂ അബ്ദു റഹ്’മാന്‍ ദാഗിസ്താനി
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: അഹ് ലു സുന്നത്തു വല്‍ ജമാ‍‘അത്തിന്‍റെ വീക്ഷണത്തില്‍ ഖുര്‍ആന് വിവരണത്തിന്‍റെ മാനദ്ണ്ഡങ്ങളും മാര്‍ഗ്ഗവും എന്താണ് എന്ന് ന്വിവരിക്കുന്നു.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-04-23
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/123682
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: റഷ്യന്‍ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
Вопрос тафсира
195.5 KB
: Вопрос тафсира.pdf
2.
Вопрос тафсира
1.1 MB
: Вопрос тафсира.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

Вопрос тафсира

Тафсир- наука изучающая книгу Аллаха (ниспосланную пророку Мухаммаду e), толкование ее смыслов, извлечение законов и мудростей. [1]                                                                                   

Основы тафсира у приверженцев Сунны и единой общины полностью соответствуют основе праведных салафов[2] - это сподвижники нашего пророка, таби’ины и их последователи. Следовательно, если мы хотим узнать тафсир какого-либо аята, мы должны вернутся к словам праведных салафов и понять его как понимали они, так-так сподвижники t жили во время ниспослания Корана, и черпали знания, в том числе и тафсир, непосредственно от Пророка e.

В изречениях некоторых ученых говорится:  мусульманин должен верит в то, что Пророк e  объяснил смысл Корана своим сподвижникам, также как и объяснил им перевод его слов.

Как сказал Всевышний Аллах:

“Мы отправляли посланников с ясными знамениями и Писаниями. А тебе Мы ниспослали Напоминание для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано, и для того, чтобы они призадумались”.  44.

       Из выше перечисленного следует, что давая тафсир аяту Корана, мы не должны выходить  за  рамки определённых основ,  которые установили наши праведные салафы.

Основы тафсира у приверженцев Сунны и единой общины

[Ахлю ас-Сунна ва аль-Джама’а]

1-  Толкование Корана посредством Корана.                                                                            

          Этот вид толкования самый лучший и достоверный, так-так тафсир определенного аята, поясняется другим аятом.

Пример:  Всевышний Аллах в Суре аль-Мутафифин сказал:

“Горе обвешивающим,…”

В следующем аяте Аллах разъяснил кто они:

“которые хотят получить сполна, когда люди отмеривают им,”

“а когда сами мерят или взвешивают для других, то наносят им урон”.

Другой пример: Аллах в Суре Юнус, сказал:      

“Воистину, угодники [аулия] Аллаха не познают страха и не будут опечалены.

в следующем аяте Аллах разъяснил, кто является его угодниками”

“Они те, которые уверовали и были богобоязненны”.

2-  Толкование Корана посредством Сунны.

    Этот вид толкования стоит на втором месте, так-так наш Пророк e лучше всех понимал смысл Корана, более того ему было приказано разъяснять и доводить его смысл людям. Аллах Всевышний сказал в Коране:

“Мы отправляли посланников с ясными знамениями и Писаниями. А тебе Мы ниспослали Напоминание для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано, и для того, чтобы они призадумались”. 44.

Пример: Всевышний в Суре аль-Ан’ам сказал:

“Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем”.

Услышав этот аят, сподвижники сказали Пророку e: “Кто же из нас не облек свою веру в несправедливость?” Пророк e ответил: “Разве вы не слышали слова Лукмана?”:

“Вот Лукман сказал своему сыну, наставляя его: «О сын мой! Не приобщай к Аллаху сотоварищей, ибо многобожие является великой несправедливостью»”.

Этими словами Пророк объяснил, что под словом (несправедливость) имеется в виду многобожие.

3- Толкование Корана изречениями сподвижников (да будет доволен ими Аллах).

Шейх - уль- Ислам ибн- Таймия[3], да смилуется над ним Аллах, сказал: “Если ты не встретил толкование определенного аята, ни в Коране, и ни в Сунне, то вернись к словам сподвижников, что они сказали по поводу этого аята, так-так они жили во время его ниспослания, были рядом с Пророком, e и они больше других сведают в его толковании”.[4]

Также сказал аз-Заркаший: “Поистине толкование Корана сподвижниками Пророка e стоит наряду с “марфу’а”[5]. Если они толковали его, опираясь на язык, то нет сомнения в правильности их толкования, так-так они обладатели языка и сведают в нём больше чем другие. А если они толкуют его, опираясь на то, что они являются очевидцами ниспослания Корана, зная при этом  (أسباب النزول) причины его ниспослания, то не остаётся сомнений в правильности их толкования”.

Имам Суютый в книге аль-Ихкам перечислил известных толкователей Корана из числа сподвижников: Четыре праведных халифа, ибн Мас`уд,[6] ибн ‘Аббас,[7] ‘Убай ибн Ка`аб, Зайд ибн Сабит, абу Муса аль-Аш`арий, ‘Абдуллах ибн Зубейр t .

4- Толкование Корана изречениями таби`инов.

Толкование таби`инов также принимается, в ряду того, что разногласий между ними было очень мало, а заблудшие группы ещё не распространились.

Из известных знатоков тафсира среди таби`инов: Муджахид ибн Джабр[8], Са`ид ибн Джубейр, А`атаа, Катада.

5- Толкование Корана посредством языка.

Толкование Корана посредством языка также является правильным, с условием соблюдения некоторых условий, которые обозначили учённые.  Как сказал Всевышний Аллах:

“Воистину, Мы ниспослали его в виде Корана на арабском языке, чтобы вы могли понять его”.

Пример: Всевышний в Суре аш-Шамс, сказал:

“Клянусь солнцем и его сиянием!

Клянусь луной, которая следует за ним!”.

“Клянусь днем, который выявляет его (солнца) сияние!

Клянусь ночью, которая скрывает его!”

“Клянусь небом и Тем, Кто его воздвиг (или тем, как Он воздвиг его)!

Клянусь землей и Тем, Кто ее распростер (или тем, как Он распростер ее)!”

“Клянусь душой и Тем, Кто придал ей соразмерный облик (или тем, как Он сделал ее облик соразмерным) и внушил ей порочность и богобоязненность!”

“Преуспел тот, кто очистил ее, и понес урон тот, кто опорочил ее”.

В этих аятах смысл понятен посредством знания арабского языка и не нуждается в сложном толковании.

Как мы видим, приверженцы Сунны и единой общины вопросы тафсира тесно связывают с Сунной Пророка e и Сунной его сподвижников t, руководствуясь в этом словами пророка, который сказал:  Придерживайтесь моей Сунны и Сунны моих сподвижников.

Также, приверженцы Сунны и единой общины не полагаются в толковании Корана только на разум и необоснованные предположения, в отличие от многих заблудших групп, которые дабы доказать истинность своего пути, пользуются именно этим видом толкования. Такой вид толкования противоречит и Корану и Сунне и даже благому разуму, и является наговором на Аллаха. Всевышний Аллах предостерёг от этого суре аль-Бакара:

“Скажи: «Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать безо всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете”. 33 аят.

Шейх-уль-Ислам, в своей книге Мукаддимату ат-Тафсир сказал: И появились группы из числа заблудших, толкуют слова Аллаха своим разумом. Они доказывают истинность своего мазхаба словами Аллаха, а те аяты, которые противоречат их мазхабу, они разъясняют на свой лад (делая та`виль). Это такие группы как Хавариджи, Джахмиты, Му`тазилиты, Кадариты и Мурджи`а.

Имам Табарий в предисловие своего тафсира привел хадис от Ибн Аббаса t, что Пророк Мухаммад eсказал:  Кто толкует Коран, опираясь на разум (الرأي) или толкует без знаний, пусть приготовит себе место в огне!”.[9]

Имам ат-Тирмизий привёл другой  риваят и сказал что он хороший:

“Кто толкует Коран, опираясь на разум, пусть приготовит себе место в огне”!                       

А толкование Корана Рафидитами и вовсе противоречит благому разуму, например слова Всевышнего в суре аль-Бакара:

“Вот Муса (Моисей) сказал своему народу: «Аллах приказывает вам зарезать корову»”. 67 аят.

Толкуют, что корова, которую Аллах приказал зарезать иудеям, это Мать правоверных Аиша  t.

      Или слова Всевышнего:

“Да отсохнут (две) руки Абу Лахаба, и сам он уже сгинул”.

Толкуют, что две руки,- это сподвижники Абу-Бакр и Умар t.                                                                                                                                                          

Из вышесказанного следует, что те, которые, отклоняются от пути сподвижников Аллаха и таби`инов в толковании тафсира, и следуют толкованиям, которые противоречат словам салаф-ус-салих, являются заблудшими и погрязшими в нововведения.

О Аллах веди нас прямым путём и собери нас в раю с Пророком и его сподвижниками,

это те, за кем мы последовали!

 


[1] Определение имама Заркаший.

[2]  Праведные предшественники из благородных сподвижников Пророка e, их последователей и Имамов Ахлю ас-Сунна.

[3]  Шейх, Имам, Выдающийся Хафиз, Критик, Факьих, Муджтахид, блестящий Муфассир, Шейх аль-Ислам, апологет аскетизма, редчайший в свое время, Такьиюд-дин, Абу ‘Аббас, Ахмад, сын Муфтия Шихабуд-дина ‘Абдул-Халима сына Имама Муджтахида, Шейха аль-Ислама Маждуд-дина ‘Абдус-Салама ибн ‘АбдуЛЛаха ибн Аби Кьасима аль-Харрани, один из выдающихся Ученых.

Родился в месяце Рабиуль-Авваль (10 числа) 661 года, получал знания от Ибн Аби аль-Юср и Ибн ‘Абдуд-Даима, занимался Хадисом, анализировал и определял (в хадисе), был блестящ в знании передатчиков (хадиса), в науке "’Иляль аль-Хадис" и понимания его (хадиса), а также в науках Ислама и науке "Каляма" и других науках. Был морем Знания и редким мудрецом и одним из немногих аскетов. Написал 300 томов (книг), был испытан и подвержен мучениям. Умер 20 числа месяца Зуль-Кь’ада 728 года”. Читайте у Джалялуд-дина ас-Суюти в “Табакьат аль-Хуффаз” стр. 516-517. Издательство "Мактаба Вахба" Каир 1393 г.

[4]  Предисловие к тафсиру.  стр.108

[5]  То есть поднимается к Пророку, и равно его высказываниям в доказательстве и указании.

[6] ‘Абдуллах ибн Мас`уд ибн Гафиль t один из первых сподвижников принявших ислам. Постоянно сопровождал Пророка e  и был его помощником. Участвовал в Бадре, Ухуде, Хандаке и остальные войны с участием Пророка. Являетса одним из тех, кому Пророк  e засвидетельствовал раем. Умер в Медине в 32 году и похоронен в Бакы`а.

[7] ‘Абдуллах ибн ‘Аббас t сын дяди Пророка e, родился за три года до хиджры. В детстве сопровождал Пророка e, когда умер Пророк, ему было 13 лет. После смерти Пророка e сопровождал известных сподвижников и обучался у них хадисам,  которые не слышал от Пророка e. Умер в 68 году в Таифе и там же похоронен.

[8]  Муджахид ибн Джабр аль-Маккий, толкователь Корана. Родился в 21 г. По Хиджре во время правления праведного Халифы Умара ибн Хаттаба, t, умер в Мекке в положении “суджуда” [земного поклона Аллаху] в 104 году. Он был известнейшим учеником величайшего сподвижника и толкователя Корана, ‘АбдуЛлаха ибн ‘Абаса, t. Передается, что он 30 раз читал Коран перед  Ибн ‘Абасом, t, останавливаясь и спрашивая его о каждом Аяте. Он был достойным доверия, на кого опирались Имам аш-Шафи’и, Имам Бухари и многие другие. Читайте о нем, в любой книге по биографиям Ученых: “Сияр”, “Тахзиб ат-Тахзиб” и др.

[9]  Этот хадис передаётся от Абдуль-А`аля ибн А`амир Са`алябий. Имам Ахмад по поводу него сказал: У него слабый хадис. Дарукутний сказал: Его хадис принимается, также Тирмизий сказал: Его хадис хасан.

Go to the Top