ശൈഖ് സ്വാലിഹ് അല്‍ ഫൗസാന്‍ (റ) യുടെ സംക്ഷിപ്ത ജീവ ചരിത്രം

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ശൈഖ് സ്വാലിഹ് അല്‍ ഫൗസാന്‍ (റ) യുടെ സംക്ഷിപ്ത ജീവ ചരിത്രം
ഭാഷ: റഷ്യന്‍
പരിശോധകര്‍: അബൂ അബ്ദു റഹ്’മാന്‍ ദാഗിസ്താനി
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: ശൈഖ് സ്വാലിഹ് അല്‍ ഫൗസാന്‍ (റ) യുടെ ജീവ ചരിത്രം
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-04-22
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/122840
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: റഷ്യന്‍ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
Кратко о Шейхе Солихе Фавзане
103 KB
: Кратко о Шейхе Солихе Фавзане.pdf
2.
Кратко о Шейхе Солихе Фавзане
554 KB
: Кратко о Шейхе Солихе Фавзане.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

Салих ибн Фаузан ибн АбдуЛлах из семьи Фаузан

Он - благородный Шейх, доктор Салих ибн Фаузан ибн АбдуЛлах из семьи Фаузан из рода Аш-Шамаасия. Родился в 1354 г.х. (1933г.).

Его отец умер, когда он был еще ребенком, поэтому он был воспитан другими членами семьи.

Он выучил благородный Коран, а так же основы чтения и письма с имамом местной мечети, который сам являлся чтецом Корана, шейхом Хамудом ибн Суляйманом Ат-Талялем, который позднее стал судьей города Дарийя в районе Касим. Позднее он учился в государственной школе, когда та была открыта в Аш-Шамаасия в 1369 г.х. (1948г.). Он завершил свою учебу в школе Файсалийя в 1371 г.х. (1950 г.) и затем был назначен школьным учителем. Затем он поступил в университет в Бурайда, открытый в 1373 г.х. (1952 г.) и закончил его 1377 г.х. (1956 г.). После этого он поступил на шариатский факультет в Университет Имама Мухаммада в Рияде и закончил его в 1381 г.х. (1960). Он защитил диплом по фикху, а позже – докторскую диссертацию на том же факультете также по специализации «фикх».

После выпуска с Шариатского факультета он был назначен преподавателем в институте Рийяда, а затем был переведен для преподавания на шариатский факультет. Позже он перешел преподавать на Отделение Высших Наук, входящее в состав факультета Основ Религии (Усуль Ад-Дин), а после этого – в Высший Суд Справедливости, где был назначен главой. По окончании периода главенствования, он вернулся к преподаванию там же. Вскоре после этого он стал членом Постоянного Комитета Исламских Исследований и Фатв, кем он и является и по сей день.

Благородный шейх также является членом Совета Больших Ученых и членом Комитета надзора за паломниками, прибывающими в хадж. Однако, главным его занятием является председательство в Постоянном Комитете Исламских Исследований и Фатв. Шейх является также имамом, хатыбом и преподавателем в Королевской Мечети Мут’иб ибн ‘Абдуль-‘Азиз в Аль-Малзар. Он принимает участие в ответах на вопросы в радиопрограмме «Нурун ‘Аляль-Дарб» («Свет на пути»), а также оказывает помощь в публикациях исламских исследований в Совете Исламских Исследований, Обучения, Тезисов и Фатв, которые (исследования) затем сопоставляются и выпускаются в печать. Благородный шейх участвует в надзоре за выбором тезисов для защиты дипломов и докторских диссертаций. Студенты, требующие знаний, регулярно посещают его занятия.

Сам он учился у выдающихся ученых и знатоков права, наиболее известные из которых: шейхАбдуль-‘Азиз ибн Баз (ум. 1420 г.х.), шейхАбдуЛла ибн Хумайд, да смилуется над ними Аллах, шейх Мухаммад Аль-Амин Аш-Шанкыти (ум. 1393 г.х.), шейхАбдур-Раззак аль-‘Афифи, да смилуется над ними Аллах, шейх Салих ибнАбдур-Рахман Ас-Сукайти, шейх Салих ибн Ибрахим Аль-Булайхи, шейх Мухаммад ибн Субайял, шейхАбдуЛла ибн Салих Аль-Хуляйфи, шейх ИбрахимАбдуль-Мухсин, шейх Хамид ибн Акля, шейх Салих Ан-Насир. Также он учился непосредственно у некоторых ученых из университета Аль-Азхар (Египет), специализировавшихся по хадису, тафсиру и арабскому языку. Шейх играет важную роль в призыве к Аллаху, обучении, фатвах, хутбах и обоснованных опровержениях.

Его книги многочисленны, среди них: «Китаб Ат-Таухид», «Аль-Иршад иляс-Салихил-И’тикад», «Аль-Муляххас аль-Фикхи», «Пища и правила убоя животных и охоты», - которая являлась частью его докторской – «Ат-Тахкикат Аль-Мардийя» (в праве наследства), - которая также являлась частью его исследования на получение степень Магистра, - «Правила, касающиеся верующих женщин» и «Опровержение книги шейха Юсуфа Аль-Кардави «Халяль уа харам филь-Ислям».

Go to the Top