ഹാഫിള് ഇബ്നു കഥീര്‍(റ)യുടെ ജീവ ചരിത്രം

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഹാഫിള് ഇബ്നു കഥീര്‍(റ)യുടെ ജീവ ചരിത്രം
ഭാഷ: റഷ്യന്‍
പരിശോധകര്‍: അബൂ അബ്ദു റഹ്’മാന്‍ ദാഗിസ്താനി
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: റഷ്യന്‍ ഭാഷയിലുള്ള ഹാഫിള് ഇബ്നു കഥീര്‍(റ)യുടെ ജീവ ചരിത്രം.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-04-22
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/122837
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: റഷ്യന്‍ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
Из биографии Имама Ибн Касира
101.2 KB
: Из биографии Имама Ибн Касира.pdf
2.
Из биографии Имама Ибн Касира
552.5 KB
: Из биографии Имама Ибн Касира.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

Из биографии Ибн Кассира

 Он уважаемый Имам, выдающийся толкователь Корана, Абу аль-Фида, Имад ад-Дин, Исмаил ибн Умар ибн Касир аль-Курайши аль-Бусрави (из Бусры родом) Димашки (из Дамаска воспитанием, образованием и местом жительства). Ибн Касир родился в 701 году по Хиджре (примерно в 1326 году по Грегорианскому календарю) в городе Бусра.

Его отец давал хутбы [проповеди] по пятницам в своей деревне, но умер, когда Ибн Касиру было всего четыре года. Брат Ибн Касира, Шейх Абдуль-Уаххаб, взял его на попечение и учил его до тех пор пока тот не переехал в Дамаск в 706 г.х., когда ему исполнилось пять лет.

Учителя Ибн Кассира

Ибн Касир изучал Фикх (Исламскую Юриспруденцию) у Бурхан ад-Дина, Ибрахима бин Абду-Рахмана Аль-Физари, известного как Ибн Аль-Фиркан (умер в 729 г. по Хиджре).

Ибн Касир слушал Хадисы от Исы бин аль-Мутия; Ахмада бин Аби-Талиба (Ибн Аш-Шахнаха) (умер в 730 г. по Хиджре); Ибн аль-Хаджар (умер в 730 г. по Хиджре); и передатчика Хадисов Шама (современной Сирии и окружающих ее регионов) Баха ад-Дина аль-Касим бин Музаффар бин Асакира (умер в 723 г. по Хиджре); и Ибн аш-Шийрази; Исxака бин Яхьи аль-Амиди, также известного как Афиф ад-Дин, Шейха Захирии (умер в 725 г.х.); и Мухаммад ибн Зарад.

Он оставался и учился с Джамаль ад-Дином, Йусуфом ибн Аз-Заки Аль-Миззи (умер в 724 г. по Хиджре). Он получил от него знаний и также женился на его дочери.
Он также читал с Шейх-уль-Ислам Таки-уд-дином, Ахмадом ибн Абдул-Халимом бин Абдус-Саламом бин Таймией (умер в 728 г. по Хиджре). Он также читал с Имамом, Хафизом и историком Шамс Ад-Дином Мухаммадом аз-Захаби (умер 748 г. по Хиджре); а также с Абу Муса Аль-Карафи; Абу ль-Фатхом ад-Даббуси и Али бин Умаром Ас-Сувани; и с другими, которые дали ему разрешение передавать знания, которые он получил у них в Египте.

В своей книге «Аль-Муджам Аль-Мухтас» Хафиз аз-Захаби написал, что Ибн Касир был «Имамом, ученым юриспруденции, образованным ученым Хадисов, знаменитым Факихом и ученым Тафсира, который написал полезные книги».

Также в «ад-Дурар Аль-Камина» Хафиз Ибн Хаджар аль-Аскалани сказал: «Ибн Касир работал в области Хадисов по темам, касающихся текстов и цепочки передатчиков. Он обладал хорошей памятью, его книги стали популярными в его время, и люди получали пользу от них после его смерти».

Также известный историк Абу аль-Махасин Джамаль ад-Дин Йусуф бин Сайф ад-Дин сказал в своей книге «Аль-Манхаль Ас-Сафи»: «Он – Шейх, Имам, великий ученый Имад ад-Дин Абу аль-Фида. Он много учился и был очень активен в поисках знаний и записей. Он был превосходящим в областях Фикха, Тафсира и Хадисов. Он собрал знания, был автором (книг), обучал, передавал Хадисы и писал. У него были огромные знания в области Хадисов, Тафсира, Фикха, арабского языка и т.д. Он давал фатвы (религиозные решения) и учил, пока не умер. Да смилостивится над ним Аллах. Он был известен своей точностью и большими знаниями, и как ученый Истории, Хадисов и Тафсира».

Go to the Top