പ്രസിദ്ധ ഖാരിയായ സ്വലാഹ് ബൂ ഖാത്വിറിന്റെ ഖിറാ‍അത്ത്

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: പ്രസിദ്ധ ഖാരിയായ സ്വലാഹ് ബൂ ഖാത്വിറിന്റെ ഖിറാ‍അത്ത്
പാരായണം ചെയ്ത വ്യക്തി: സ്വലാഹ് ബൊ ഖാതിര്‍
സംക്ഷിപ്തം: പ്രസിദ്ധ ഖാരിയായ സ്വലാഹ് ബൂ ഖാത്വിറിന്റെ ഖുര്‍ആന്‍ പാരായണം
(mp3 128 format)
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-04-11
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/106235
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 114 )
1.
സൂറത്തുല്‍ ഫാതിഹ
828.4 KB
: സൂറത്തുല്‍ ഫാതിഹ.mp3
2.
സൂറത്തുല്‍ ബഖറ
103.4 MB
: സൂറത്തുല്‍ ബഖറ.mp3
3.
സൂറ ആലു ഇംറാന്‍
59.4 MB
: സൂറ ആലു ഇംറാന്‍.mp3
4.
സൂറത്തുന്നിസാഅ്‌
61.6 MB
: സൂറത്തുന്നിസാഅ്‌.mp3
5.
സൂറ: മാഇദ
45.1 MB
: സൂറ: മാഇദ.mp3
6.
സൂറ: അന്‍ആം
47.9 MB
: സൂറ: അന്‍ആം.mp3
7.
സൂറ: അഅ്‌റാഫ്‌
57.6 MB
: സൂറ: അഅ്‌റാഫ്‌.mp3
8.
സൂറ: അന്‍ഫാല്‍
21.1 MB
: സൂറ: അന്‍ഫാല്‍.mp3
9.
സൂറ: തൗബ:
40.6 MB
: സൂറ: തൗബ:.mp3
10.
സൂറ: യൂനുസ്‌
28.2 MB
: സൂറ: യൂനുസ്‌.mp3
11.
സൂറ: ഹൂദ്‌
31.4 MB
: സൂറ: ഹൂദ്‌.mp3
12.
സൂറ: യൂസുഫ്‌
28.1 MB
: സൂറ: യൂസുഫ്‌.mp3
13.
സൂറ: റഅ്‌ദ്‌
13.7 MB
: സൂറ: റഅ്‌ദ്‌.mp3
14.
സൂറ: ഇബ്‌റാഹീം.
15 MB
: സൂറ: ഇബ്‌റാഹീം..mp3
15.
സൂറ: ഹിജ്‌റ്‌
11.6 MB
: സൂറ: ഹിജ്‌റ്‌.mp3
16.
സൂറ: നഹ്‌ല്‍
29.7 MB
: സൂറ: നഹ്‌ല്‍.mp3
17.
സൂറ: ഇസ്‌റാഅ്‌
24.2 MB
: സൂറ: ഇസ്‌റാഅ്‌.mp3
18.
സൂറ: അല്‍ കഹ്ഫ്‌
23.8 MB
: സൂറ: അല്‍ കഹ്ഫ്‌.mp3
19.
സൂറ: മര്‍യം
15 MB
: സൂറ: മര്‍യം.mp3
20.
സൂറ: ത്വാഹാ
19.6 MB
: സൂറ: ത്വാഹാ.mp3
21.
സൂറ: അന്‍ബിയാ
19.1 MB
: സൂറ: അന്‍ബിയാ.mp3
22.
സൂറ: ഹജ്ജ്‌
19.9 MB
: സൂറ: ഹജ്ജ്‌.mp3
23.
സൂറ: മുഅ്‌മിനൂന്‍
17.3 MB
: സൂറ: മുഅ്‌മിനൂന്‍.mp3
24.
സൂറ: നൂര്‍
21 MB
: സൂറ: നൂര്‍.mp3
25.
സൂറ: ഫുര്‍ഖാന്‍
14.3 MB
: സൂറ: ഫുര്‍ഖാന്‍.mp3
26.
സൂറ: ശുഅറാ
22.8 MB
: സൂറ: ശുഅറാ.mp3
27.
സൂറ: നംല്‌
19.3 MB
: സൂറ: നംല്‌.mp3
28.
സൂറ: ഖസസ്‌
22.6 MB
: സൂറ: ഖസസ്‌.mp3
29.
സൂറ: അന്‍കബൂത്‌
15.7 MB
: സൂറ: അന്‍കബൂത്‌.mp3
30.
സൂറ: റൂം
13.2 MB
: സൂറ: റൂം.mp3
31.
സൂറ: ലുഖ്മാന്‍
8.5 MB
: സൂറ: ലുഖ്മാന്‍.mp3
32.
സൂറ: സജദ:
6.8 MB
: സൂറ: സജദ:.mp3
33.
സൂറ: അഹ്സാബ്‌
21.9 MB
: സൂറ: അഹ്സാബ്‌.mp3
34.
സൂറ: സബഅ്‌
14.3 MB
: സൂറ: സബഅ്‌.mp3
35.
സൂറത്തുല്‍ ഫാത്വിര്‍
14 MB
: സൂറത്തുല്‍ ഫാത്വിര്‍.mp3
36.
സൂറത്തു യാസീന്‍
11.9 MB
: സൂറത്തു യാസീന്‍.mp3
37.
സൂറത്തു സ്വാഫാത്ത്
17.1 MB
: സൂറത്തു സ്വാഫാത്ത്.mp3
38.
സൂറത്തു സ്വാദ്
13.5 MB
: സൂറത്തു സ്വാദ്.mp3
39.
സൂറത്തു സുമര്‍
21.5 MB
: സൂറത്തു സുമര്‍.mp3
40.
സൂറത്തു ഗാഫിര്‍
21.8 MB
: സൂറത്തു ഗാഫിര്‍.mp3
41.
സൂറത്തു ഫുസ്സിലത്ത്
13.3 MB
: സൂറത്തു ഫുസ്സിലത്ത്.mp3
42.
സൂറത്തു ഷൂറാ
14.3 MB
: സൂറത്തു ഷൂറാ.mp3
43.
സൂറത്ത് സുഖ്റുഫ്
15.9 MB
: സൂറത്ത് സുഖ്റുഫ്.mp3
44.
സൂറത്തു ദുഖാന്‍
6.9 MB
: സൂറത്തു ദുഖാന്‍.mp3
45.
സൂറത്തു ജാഥിയ
8.4 MB
: സൂറത്തു ജാഥിയ.mp3
46.
സൂറത്തു അഹ്ഖാഫ്
10 MB
: സൂറത്തു അഹ്ഖാഫ്.mp3
47.
സൂറത്തു മുഹമ്മദ്
9.4 MB
: സൂറത്തു മുഹമ്മദ്.mp3
48.
സൂറത്തു ഫത്ഥ്
9.2 MB
: സൂറത്തു ഫത്ഥ്.mp3
49.
സൂറത്തു ഹുജറാത്ത്
5.8 MB
: സൂറത്തു ഹുജറാത്ത്.mp3
50.
സൂറത്തു ഖാഫ്
7.2 MB
: സൂറത്തു ഖാഫ്.mp3
51.
സൂറത്തു ദ്ദാരിയാത്ത്
6.7 MB
: സൂറത്തു ദ്ദാരിയാത്ത്.mp3
52.
സൂറത്തു ത്വൂര്‍
5.6 MB
: സൂറത്തു ത്വൂര്‍.mp3
53.
സൂറത്തു ന്നജ്മ്
6.1 MB
: സൂറത്തു ന്നജ്മ്.mp3
54.
സൂറത്തു ഖമര്‍
5.9 MB
: സൂറത്തു ഖമര്‍.mp3
55.
സൂറത്തു റഹ്മാന്‍
8.3 MB
: സൂറത്തു റഹ്മാന്‍.mp3
56.
സൂറ: വാഖിഅ
8.3 MB
: സൂറ: വാഖിഅ.mp3
57.
സൂറത്തു ഹദീദ്
9.7 MB
: സൂറത്തു ഹദീദ്.mp3
58.
സൂറത്തു മുജാദല
8.2 MB
: സൂറത്തു മുജാദല.mp3
59.
സൂറത്തു ഹഷര്‍
7.5 MB
: സൂറത്തു ഹഷര്‍.mp3
60.
സൂറത്തു മുംതഹിന
5.9 MB
: സൂറത്തു മുംതഹിന.mp3
61.
സൂറത്തു സ്വഫ്
3.6 MB
: സൂറത്തു സ്വഫ്.mp3
62.
സൂറത്തു ജുമുഅ
2.8 MB
: സൂറത്തു ജുമുഅ.mp3
63.
സൂറത്തു മുനാഫിഖൂം
3 MB
: സൂറത്തു മുനാഫിഖൂം.mp3
64.
സൂറത്തു തഗാബുന്‍
3.9 MB
: സൂറത്തു തഗാബുന്‍.mp3
65.
സൂറത്തു ത്വലാഖ്
4.5 MB
: സൂറത്തു ത്വലാഖ്.mp3
66.
സൂറത്തു തഹ് രീം
4.2 MB
: സൂറത്തു തഹ് രീം.mp3
67.
സൂറത്തു മുല്‍ക്
5.3 MB
: സൂറത്തു മുല്‍ക്.mp3
68.
സൂറത്തു ഖലം
5.7 MB
: സൂറത്തു ഖലം.mp3
69.
സൂറത്തു ഹാഖ്ഖ
4.9 MB
: സൂറത്തു ഹാഖ്ഖ.mp3
70.
സൂറത്തു മആരിജ്
3.9 MB
: സൂറത്തു മആരിജ്.mp3
71.
സൂറത്തു നൂഹ്
3.6 MB
: സൂറത്തു നൂഹ്.mp3
72.
സൂറത്തു ജിന്ന്
4.2 MB
: സൂറത്തു ജിന്ന്.mp3
73.
സൂറത്തു മുസ്സമ്മില്‍
3.2 MB
: സൂറത്തു മുസ്സമ്മില്‍.mp3
74.
സൂറത്തു മുദ്ദസിര്‍
4.1 MB
: സൂറത്തു മുദ്ദസിര്‍.mp3
75.
സൂറത്തു ഖിയാമ
3 MB
: സൂറത്തു ഖിയാമ.mp3
76.
സൂറത്തു ഇന്‍സാന്‍
4.1 MB
: സൂറത്തു ഇന്‍സാന്‍.mp3
77.
സൂറത്തു മുര്‍സലാത്
3.9 MB
: സൂറത്തു  മുര്‍സലാത്.mp3
78.
സൂറത്തു നബഹ്
3.5 MB
: സൂറത്തു  നബഹ്.mp3
79.
സൂറത്തു നാസിആത്ത്
3.5 MB
: സൂറത്തു  നാസിആത്ത്.mp3
80.
സൂറത്തു അബസ
2.5 MB
: സൂറത്തു  അബസ.mp3
81.
സൂറത്തു തക് വീര്‍
1.8 MB
: സൂറത്തു തക് വീര്‍.mp3
82.
സൂറത്തു ഇന്‍ഫിത്വാര്‍
1.5 MB
: സൂറത്തു ഇന്‍ഫിത്വാര്‍.mp3
83.
സൂറത്തു മുത്വഫ്ഫിഫീന്‍
3.5 MB
: സൂറത്തു മുത്വഫ്ഫിഫീന്‍.mp3
84.
സൂറത്തു ഇന്‍ഷിഖാഖ്
2 MB
: സൂറത്തു ഇന്‍ഷിഖാഖ്.mp3
85.
സൂറത്തു ബുറൂജ്
2.1 MB
: സൂറത്തു ബുറൂജ്.mp3
86.
സൂറത്തു ത്വാരിഖ്
1.2 MB
: സൂറത്തു ത്വാരിഖ്.mp3
87.
സൂറത്തു അഹ് ലാ
1.2 MB
: സൂറത്തു അഹ് ലാ.mp3
88.
സൂറത്തു ഗാഷിയ
1.6 MB
: സൂറത്തു ഗാഷിയ.mp3
89.
സൂറത്തു ഫജ് റ്
2.6 MB
: സൂറത്തു ഫജ് റ്.mp3
90.
സൂറത്തു ബലദ്
1.4 MB
: സൂറത്തു ബലദ്.mp3
91.
സൂറത്തു ശംസ്
1010.4 KB
: സൂറത്തു ശംസ്.mp3
92.
സൂറത്തു ലൈല്‍
1.4 MB
: സൂറത്തു ലൈല്‍.mp3
93.
സൂറത്തു ദ്വുഹാ
847.6 KB
: സൂറത്തു ദ്വുഹാ.mp3
94.
സൂറത്തു ശര്‍ഹ്
461.8 KB
: സൂറത്തു ശര്‍ഹ്.mp3
95.
സൂറത്തു ത്തീന്‍
664.7 KB
: സൂറത്തു ത്തീന്‍.mp3
96.
സൂറത്തു അലഖ്
1.2 MB
: സൂറത്തു അലഖ്.mp3
97.
സൂറത്തു ഖദ് റ്
617.8 KB
: സൂറത്തു ഖദ് റ്.mp3
98.
സൂറത്തു ബയ്യിന
1.6 MB
: സൂറത്തു ബയ്യിന.mp3
99.
സൂറത്തു സല്‍ സല
694.5 KB
: സൂറത്തു സല്‍ സല.mp3
100.
സൂറത്തു ആദിആത്ത്
906.7 KB
: സൂറത്തു ആദിആത്ത്.mp3
101.
സൂറത്തു ഖരിഅ
718.2 KB
: സൂറത്തു ഖരിഅ.mp3
102.
സൂറത്തു തകാസുര്‍
596.5 KB
: സൂറത്തു തകാസുര്‍.mp3
103.
സൂറത്തു അസ്വര്‍
276.9 KB
: സൂറത്തു അസ്വര്‍.mp3
104.
സൂറത്തു ഹുമസ
581 KB
: സൂറത്തു ഹുമസ.mp3
105.
സൂറത്തു ഫീല്‍
500.2 KB
: സൂറത്തു ഫീല്‍.mp3
106.
സൂറത്തു ഖുറൈശ്
431.6 KB
: സൂറത്തു ഖുറൈശ്.mp3
107.
സൂറത്തു മാഊന്‍
536.5 KB
: സൂറത്തു മാഊന്‍.mp3
108.
സൂറത്തു കൌസര്‍
232.5 KB
: സൂറത്തു കൌസര്‍.mp3
109.
സൂറത്തുല്‍ കാഫിറൂന്‍
468.8 KB
: സൂറത്തുല്‍ കാഫിറൂന്‍.mp3
110.
സൂറത്തു നസ്വര്‍
337.8 KB
: സൂറത്തു നസ്വര്‍.mp3
111.
സൂറത്തു മസദ്
413.3 KB
: സൂറത്തു മസദ്.mp3
112.
സൂറത്തു ഇഖ് ലാസ്വ്
235.3 KB
: സൂറത്തു ഇഖ് ലാസ്വ്.mp3
113.
സൂറത്തു ഫലഖ്
379 KB
: സൂറത്തു ഫലഖ്.mp3
114.
സൂറത്തു ന്നാസ്
516.9 KB
: സൂറത്തു ന്നാസ്.mp3
Go to the Top