කුර්ආනයට ඇති ඇල්ම හේතුවෙන් මම ඉස්ලාමය වැළඳ ගත්තෙමි. කුර්ආනය මම රුසියානු භාෂාවට පරිවර්තනය කළෙමි

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: කුර්ආනයට ඇති ඇල්ම හේතුවෙන් මම ඉස්ලාමය වැළඳ ගත්තෙමි. කුර්ආනය මම රුසියානු භාෂාවට පරිවර්තනය කළෙමි
භාෂාව: බෙන්ගාලි
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
එකතු කළ දිනය: 2015-07-02
Short Link: http://IslamHouse.com/898536
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
কুরআনের ভালোবাসায় রুশ নারীর ইসলাম গ্রহণ এবং রুশ ভাষায় কুরআনের ভাষান্তর
125.6 KB
Open: কুরআনের ভালোবাসায় রুশ নারীর ইসলাম গ্রহণ এবং রুশ ভাষায় কুরআনের ভাষান্তর.pdf
2.
কুরআনের ভালোবাসায় রুশ নারীর ইসলাম গ্রহণ এবং রুশ ভাষায় কুরআনের ভাষান্তর
2.3 MB
Open: কুরআনের ভালোবাসায় রুশ নারীর ইসলাম গ্রহণ এবং রুশ ভাষায় কুরআনের ভাষান্তর.doc
අදාල මාතෘකා ( 2 )
Go to the Top