සුන්නාහ්ව අනුගමනය කිරීම

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: සුන්නාහ්ව අනුගමනය කිරීම
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: “සුන්නාහ්වට වඩා අල් කුර්ආනය උසස් නම්, සුන්නාහ් පිළිබඳව අධ්යසයනය කිරීමට හෝ අනුගමනය කිරීමට තිබෙන අවශ්යුතා කුමක් ද?” යැයි නවක මුස්ලිම්වරු අසති. මේ ජනයා මුස්ලිම් වීමට පෙර අනුගමනය කළ ආගම් හි සුන්නාහ් හා සමාන කිසිවක් නොතිබීම මෙයට ප්රමධාන හේතුවකි. මෙම ගැඹුරු ප්රමශ්න වලට අල් කුර්ආන්හි ම පිළිතුරු සොයා ගත හැකි බව අපි දැන ගත යුතුය.
එකතු කළ දිනය: 2015-05-05
Short Link: http://IslamHouse.com/885466
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සුන්නාහ්ව අනුගමනය කිරීම
629.3 KB
Open: සුන්නාහ්ව අනුගමනය කිරීම.pdf
2.
සුන්නාහ්ව අනුගමනය කිරීම
3.2 MB
Open: සුන්නාහ්ව අනුගමනය කිරීම.doc
Go to the Top