සත්‍යවන්තභාවය

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: සත්‍යවන්තභාවය
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: ඉස්ලාම් සිතෙන් කයෙන් වචනයෙන් යන තුන් දොරටුවම සත්යනවන්තභාවය යටතේ පැවැතිය යුතු බව අවධානරය කරයි.
එකතු කළ දිනය: 2015-04-11
Short Link: http://IslamHouse.com/882783
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සත්‍යවන්තභාවය
92.4 MB
2.
සත්‍යවන්තභාවය
Go to the Top