නැමදීමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවිඳෙකු නොමැති බවට සාක්ෂි දැරීම

අදාල මාතෘකා ( 3 )
Go to the Top