උල්හිය්යා

මාතෘකාවන් හී වර්ග Card Assembly
මාතෘකාව: උල්හිය්යා
කෙටි විස්තර: උල්හිය්යා දීමේ මහිමය හා එහි නීතිරීතී පිළිබඳ පැහැදිලි කර ඇති විෂය ගොනුවක් මෙම පිටුව මගින් අරමුණු කෙරේ. මෙය ලෝක භාෂා 20කින් සඳහන් ව ඇත.
Short Link: http://IslamHouse.com/824382
අදාල මාතෘකා ( 2 )
Go to the Top