ඉස්ලාමයේ මිනිස් අයිතිවාසිකම්

මාතෘකාවන් හී වර්ග Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමයේ මිනිස් අයිතිවාසිකම්
කෙටි විස්තර: ඉස්ලාමයේ මිනිස් අයිතිවාසිකම් විස්තර කිරීම, ත්‍රස්ථවාදයට ඉස්ලාමයේ ඇති ස්ථානය, මෙය ලෝක භාෂා 35කට වඩා අධික භාෂාවන් තුළින් සදහන් ව ඇත
Short Link: http://IslamHouse.com/824145
අදාල මාතෘකා ( 44 )
Go to the Top