Korote ani dabali djuku

 wolomali lagni noniyaw la bakruba carti
lagniniw: Korote ani dabali djuku
niefoli suruman: Korote kolokolo ka bon kokow kelen kelen na ani sigui da kan, o kama silameya ye dabali ni korote tien, ani ka ma siran nike a nien, a ye a kiti gueleya, a ye fura keli daga anw ye ni kurane ye ani kira ka suna ye walasa ka kisi li ke kabo korote ma ani niendjuku, walasa a kana a yere di Korote kelaw ani dabali djuku kelaw ma, ni gafe fura be talike o walanda tiama na
sira surun: http://IslamHouse.com/822234
Go to the Top