വുദു മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: വുദു മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍
ഭാഷ: സ്പാനിഷ്‌
എഴുതിയ വ്യക്തി: മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഇബ്’റാഹീം അത്തവിജിരി
പരിഭാഷകര്‍: മുഹമ്മദ് ഈസാ ആര്‍സിയാ
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പ്രബന്ധ പരിഭാഷയില്‍ വുദു മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-03-17
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/80022
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: സ്പാനിഷ്‌ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
Anuladores del Udú'
168.4 KB
: Anuladores del Udú'.pdf
2.
Anuladores del Udú'
2.7 MB
: Anuladores del Udú'.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

VI – Anuladores del Udú'

Los anuladores del Udú' son seis

1.      Cualquier excreción por vía uretral, seminal o anal. Por ejemplo: orina, heces, gases intestinales, semen, líquido seminal, sangre y otras emisiones.

2.      La pérdida de conciencia por sueño profundo, desmayo o consumo de embriagantes, como la droga o el alcohol.

3.      El contacto directo de la mano con los genitales.

4.      Los causantes del baño (Gusl), como la impureza ritual mayor (Yanábah[1]), la menstruación y el sangrado posparto.

5.      La apostasía.

6.      La ingestión de carne de camello.

Yábir Ibn Samurah (Allah se complazca con él) relató que un hombre le preguntó al Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones de Allah sean con él): ¿Debo hacer el Udú' luego de comer carne de ovinos? Y el Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) le respondió: “Si quieres hazlo y si no quieres no lo hagas”. Después el hombre preguntó: ¿Debo hacer el Udú' luego de comer carne de camello? Y el Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) le respondió: “Sí, haz el Udú' luego de comer carne de camello”.[2]

Quien duda sobre su ablución

Quien recuerda con certeza haber realizado el Udú' y duda si luego de ello su ablución se anuló, debe basarse en la certeza, que en este caso es que aun conserva su estado de purificación. Y quien recuerda con certeza haber anulado su ablución y duda si luego de ello realizó el Udú', debe basarse en la certeza, que en este caso es la impureza ritual, y por lo tanto debe realizar el Udú'.

Abú Hurairah (Allah se complazca con él) relató que el Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo: “Quien sienta movimiento en su vientre y no sepa si alguna flatulencia ha salido o no, que no salga de la mezquita[3] a menos que oiga algún sonido tras la emisión o sienta olor”.[4]

Es Sunnah realizar el Udú' cada vez que se anula, así como también es recomendable realizarlo para cada oración aunque no se haya anulado.

El sueño ligero del que está de pie, sentado o reclinado no anula el Udú'.

Si alguien besa a su cónyuge no está obligado a realizar el Udú', aunque haya sido con deseo, a menos que haya tenido alguna emisión de líquido seminal como consecuencia de la excitación.

Es Sunnah hacer el Udú' antes de dormir. También lo es para quien está en estado de Yanábah y desea dormir o reanudar el acto sexual.

La orina, el excremento y el semen de los animales cuya carne es lícito comer son sustancias puras. El semen del ser humano es puro. También es pura la saliva del gato.

Las sustancias que el cuerpo humano excreta son de dos clases:

Sustancias puras: las lágrimas, la mucosidad nasal, la saliva, el sudor y el semen.

Sustancias impuras: las heces, la orina, el líquido seminal y la sangre que sale por vía uretral, seminal o rectal.

El veredicto de la sangre que sale del cuerpo

La sangre que sale vía uretral, seminal o rectal anula el Udú'. En cambio, el sangrado de la nariz, las encías, las heridas o el producido por otras causas, ya sea poca cantidad o mucha, no anula el Udú'. Sin embargo, se recomienda lavar la zona afectada por la sangre como medida de higiene y prevención.

 


[1] Nota del traductor: Causan este estado el coito, el contacto entre los órganos sexuales del hombre y la mujer, y la eyaculación, ya sea con placer o no. Para su eliminación requiere un baño completo (Gusl).

[2] Muslim 360.

[3] Nota del traductor: es decir, que no abandone la oración que está realizando.

[4] Muslim 362.

പരിഭാഷകള് ( 1 )
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 2 )
Go to the Top